D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ember_0324.jpg
C Í M 
F ő c í m : A közép idegrendszer a belőle kiinduló idegekkel
B e s o r o l á s i   c í m : Közép idegrendszer a belőle kiinduló idegekkel
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Vidiné Réfi
U t ó n é v : Erzsébet
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-11-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2015-06-25
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S O R O Z A T 
C í m : A műveltség könyvtára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Az ember testi és lelki élete, egyéni és faji sajátságai
S z e r z ő : szerk. Alexander Bernát, Lenhossék Mihály
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, [1905]
S o r o z a t : A műveltség könyvtára
T í p u s : ismeretterjesztő kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Orvostudomány, állatorvostan
A l t é m a k ö r : Anatómia, fiziológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Humán biológia
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberi test
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : anatómia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : központi idegrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : idegrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : agyvelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gerincvelő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A közép idegrendszer a belőle kiinduló idegekkel
Az agyvelő alsó, a gerincvelő elülső felszíne látható
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A 12 pár agyvelőideg működési köre főbb vonásokban.
I. pár - csak érző - szaglóideg (n. olfactorius), elágazik az orr tetején, ha megsérül, elvész a szaglás.
II. pár - csak érző - látóideg (n. opticus), 5 milliméter átmérőjű, 1/2 millió tengelyfonala van, sérülése vakságra vezet.
III. pár - csak mozgató - szemmozgató ideg (n. oculomotorius), a felső szempillát emeli, a szembogarat (pupilla) szűkíti, a szemlencsét beállítja a közeibe való nézésre, a szem mozgatását, forgatását végzi a IV. és VI. pár idegekkel együtt. Az oculomotoriusnak 15.000 tengelyfonala van.
IV. pár - csak mozgató - sodróideg ( n. trochlearis ), 1200 tengelyfonala van.
VI. pár - csak mozgató - távolító ideg ( n. abducens ), 3000 tengelyfonala van. A III., IV., Vl-ik ideg együttesen végzi a szemmozgásokat. Az egyes idegeknek sérülései kettős látásra vezetnek. Egy szemgolyót 6 izom forgat, ezek igazgatását idegrendszerünk 19.200 tengelyfonal közvetítésével végzi.
V. pár - vegyes ideg - háromosztású ideg ( n. trigeminus ). A rágást végzi, ellátja az összes rágóizmokat. Érzőidege az arc és majdnem az egész fej bőrének, az arc és koponyacsontok legnagyobb részének, az egész szemgolyónak, az orrüreg belsejének, a szájüregnek, az alsó és felső fogsornak, sőt az agyvelőt borító burkoknak is.
Ezen hatalmas érzőterület zavarai közé tartoznak a fogfájások, a náthával járó kellemetlen érzések, a főfájások, a migrén, a szemgyulladásokat kísérő fájdalmak stb. Ezen terület izgatása okozza pl. erős torma evésénél a tüsszenést, könnyezést, szemzárást, fokozott nyál- és gyomornedvelválasztást; ezek mind a trigeminus érző ágainak reflexei.
VII. pár - csak mozgató - arcideg (n. facialis) ellátja a mimikánál szerepló összes izmokat, azonfölül fontos nyálelválasztó ideg és az elpirulásnál szerepel.
VIII. pár - csak érző - hallóideg (n. acusticus), sérülése süketséggel jár. A hallóidegnek, mint érző idegnek, erős irányító befolyása van a test összes mozgásaira, a fej- és szemmozgásokra és így a test egyensúlyban tartásánál s az ezzel járó térbeli tájékozódásnál szerepel.
IX. pár - vegyes ideg - nyelvgaratideg ( n. glossopharyngeus) , A torok és garat mozgását végzi, a nyelésnek az idege, szerepel a nyálelválasztásnál is. A toroknak, garatnak és a fül dobüregének érzőidege. Torok- és fülgyuladásoknál ez az ideg vezeti a fájdalmat. Izlőideg.
X. pár - vegyes ideg - bolygóideg (n. vagus).
a) A szív érző és gátló idege, a szívverést szabályozza.
b) A gége, a tüdőhöz vezető utak és a tüdő érzőidege ; a gége mozgásait végzi, a beszédnél és énekelésnél szerepel.
c) A nyelőcső, gyomor és belek mozgatóidege, az első kettőnek egyszersmind érzőidege, a beleknek nem.
XI. pár - csak mozgató - járulékos ideg (n. accessorius), két izmot lát el a nyakon és a tarkón.
XII. pár - csak mozgató - nyelvideg (n. hyoglossus). A nyelv mozgásait végzi, szerepel beszédnél, evésnél, nyelésnél."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14200/14254/pdf/14254_1.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az emberi agy velő üregrendszerének pontos formája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1695x2434 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna