D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepes_ujsag_1848_0058.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bosphorus
B e s o r o l á s i   c í m : Bosphorus
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ásiai édes vizek
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-19
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Képes újság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Képes újság [Ábrázolt folyóirat]
S z e r z ő : szerk. Werfer Károly
M e g j e l e n é s : 1. évf. 8. sz. (1848. február 19.)
T í p u s : hetilap
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : természetkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tengerszoros
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : édesvíz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Boszporusz
G e o N a m e s I d : 745043
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bosphorus. - Ásiai édes vizek
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Azon vízcsatorna, mely Marmara tengert a fekete tengerrel kapcsolja össze, trácziai Bosphorus vagy konstantinápolyi tengerszorosnak neveztetik. Nevét Bosphorus, azelőtt Bosporus, a bos vagy vos (ökör) és poros (átjárás) görög szavaktól nyerte, s igy ökörátjárást tesz, mivel oly keskeny (némely helyeken csak 500 lépés) hogy az ökör könnyen átuszhatja.
Thrácziainak azért neveztetik, mivel ezen nevű tartományban fekszik, s megkülönböztetésül azon tenger szorulattól, melly a fekete tengert az Azovi tengerrel kapcsolja össze ; ez utolsó hajdant cimmériai Bosphorusnak, jelennen pedig Kaffai szorosnak neveztetik. - A thráciai Bosphorus Európát Asiától választja el, s csak az első felének van Bosphorus vagy konstantinápolyi szorulat neve, más felét fekete tenger szorosának nevezik. - Európai oldalán a Balkán vagy Hemus hegység egyik ága húzódik el, midőn ásiai oldalát fekete tengerig leereszkedő Bithyniai bérczek szegélyzik.
Menjünk át az öbölön, üljünk le kissé az árnyékba, a virágokkal zománczozott rétre, amaz egészen megaranyozott s oly csinos épitményü márvány szökő kút mellé. Ezen áldott hely, Gheuk-Su - égszinű víz, - mellyet az európaik ásiai édes víznek neveznek. Ez azon hely, hova török s görög s örmény némberek, s minden nemzetbeli férfiak ünnepnapokon kisétálni szoktak. Ezen buja nép a kút körül, fák árnyában s a körülfekvő réten kiterítvén gyékényeit és szőnyegeit, vánkosra könyökölve, némán szívja pipáját, hallgatja a zenét, s vagy jeges serbetet, vagy forró kávét hörpölget. "
(Forrás: Ábrázolt folyóirat, 1848. február 19.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bosphorus
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2613x1028 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna