D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kepes_ujsag_1848_0074.jpg
C Í M 
F ő c í m : Vendramin Calerghi palota, Berry herczegnő tulajdona
B e s o r o l á s i   c í m : Vendramin Calerghi palota, Berry herczegnő tulajdona
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Országos Széchényi Könyvtár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-20
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2014-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba való feltöltés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Képes újság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Képes újság [Ábrázolt folyóirat]
S z e r z ő : szerk. Werfer Károly
M e g j e l e n é s : 1. évf. 10. sz. (1848. március 4.)
T í p u s : hetilap
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Külföldi országok, városok
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : palota
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Olaszország
G e o N a m e s I d : 3175395
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 15. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Vendramin Calerghi palota, Berry herczegnő tulajdona
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az olasz építészetnek egy más fölséges próbáját: mutatja nekünk a csatorna ugyanez oldalán, csak kissé távolabb fekvő Vendramin Calerghi palota, mely Loredan András dogé parancsára 1481-ben építtetett, mellyen a híres Lombardo épitészcsalád műszerkezete világosan kitűnik. Feneklapján márványba vésett következő mondatot látni: non nobis, Domine, non nobis, Hege szerint ezen mondatra az szolgáltatott volna alkalmat, hogy egy Loredan, a család ifjabb ágából, a köztársaság ellen fölségárulási vétekbe bonyolódott, mi az öregebb ágat. , hogy amazzal el ne cseréltessék, ezen mondatra indította.- Loredan örökösei ezen palotát 1581-ben Brunswick herczegnak adták el 70,000 aranyért; az akkori időben roppant öszveg; 1586ban ismét Mantuai herczegnek eladatva, halála után 1589ben árverés utján, Calerghi Vittore patricius kezére jutótt, aztán mint örökség Grimani családra szállott, s végre gróf Calerghi Vendramin-re, ki azt Berry herczegnőnek olly áron adta el, hogy a palota párkányzata talán többe került. ... "
(Forrás: Ábrázolt folyóirat, 1848. március 4.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Casa d'Oro palota, herczeg Trubetskoi Sándor tulajdona
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1797x1265 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna