D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : papirosgyartas_0096.jpg
C Í M 
F ő c í m : Henry Blackmann-féle lúgelgőzítő-kemencze
B e s o r o l á s i   c í m : Henry Blackmann-féle lúgelgőzítő-kemencze
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2016-08-01
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-01-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A papirosgyártás és a hozzávaló gépek
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A papirosgyártás és a hozzávaló gépek
S z e r z ő : Jalsoviczky Géza
M e g j e l e n é s : Budapest : Szerző, 1909
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Egyéb grafikus dokumentumok
T é m a k ö r : Könnyűipar, vegyipar
A l t é m a k ö r : Papíripar és nyomdászat
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Ipar- és technikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : keresztmetszet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerkezeti rajz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : papírgyártás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : papíripari technológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : cellulózipar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : papíripari gép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szalma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lúg
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : gőz
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kemence
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : 127-128. ábra. Henry Blackmann-féle lúgelgőzítő-kemencze.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A szalmacellulóza gyártásnak gazdasági szempontból tekintve, legfontosabb részét a főzéshez felhasznált nátronnak visszanyerésére alkalmazott eljárás képezi. Ezen a téren az utóbbi évtizedben nagy haladás látszik. Dahl szabadalma nyomán számos olyan készülék keletkezett, melyeknek segítségével kevesebb fűtőanyagot használnak fel, mint előbb és a nátronnak nagyobb részét nyerik vissza. Ezt úgy érik el, hogy a hígabb lúgot költséget nem okozó gázokkal melegítik és többszörös elgőzítéssel egy gőzfejlesztőben sűrítik és a lúgban levő organikus, tehát éghető részeket elégetve, erre a célra felhasználják. Az organikus részek ugyanis, melyeket a kalcinálás alkalmával a lángkemencékben égetnek el, nagy részét szolgáltatják a sűrítésre és kalcinálásra szükséges melegnek. Az e célra szolgáló különböző, többé-kevésbbé eltérő szerkezetek közül a 127-128. ábráinkban feltüntetett, Ungerer-féle csergedező eljárás alapján készült Henry Blackmann-féle szabadalmazott készüléket ismertetjük. Ezen ábrák közül a 127. a szerkezetet hosszanti metszetben, míg a 128. ábra annak felső részét ugyanilyen síkban metszve, nagyobb méretben tünteti fel. (Forrás: Jalsoviczky Géza: A papirosgyártás és a hozzávaló gépek)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Römer-féle szalmafőző szerkezeti rajza
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1089x811 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn