D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : pestiregivarosha00schm_0023.jpg
C Í M 
F ő c í m : [Schmiedt-féle ház, Városház]
B e s o r o l á s i   c í m : [Schmiedt-féle ház, Városház]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Getty Research Institute
S z é k h e l y : Kalifornia
O r s z á g : Egyesült Királyság
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-06-21
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-01-20
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A pesti régi városház története
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A pesti régi városház története
S z e r z ő : Schmall Lajos
M e g j e l e n é s : Budapest : Szfv. Háziny., 1901
T í p u s : tanulmány
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Internet Archive
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : látkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : városrész
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : épület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Pest
G e o N a m e s I d : 3046431
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : [Schmiedt-féle ház, Városház]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "A ház megválasztásánál figyelemmel kellett lenniük arra, hogy ez a város közepében álljon, és a polgárságtól a város bármely részérl könnyen hozzáférhet legyen. A város középpontja a Városház-tér, vagy a mint akkor nevezték a Fő-tér volt. Fő-térnek joggal nevezhették, mert ennél nagyobb tere Pestnek, mely csupán a Belvárosból állott, nem volt. A Fő-térre torkolódott a Váczi-utcza, a Lipót-utcza a Kigyó-utczán át pedig a Hatvani-utcza. A Kigyó-utczát is Hatvani-utczának nevezték, a mint a Váczi-utcza és Városház-utcza is Lipót-utcza név alatt volt ismeretes. Mint főközlekedési utak, az említett utczák közvetítették a forgalmat a város szivébe, a Fő-térre. Ezen a téren még több háznak nem volt gazdája, a tanács tehát választhatott egy oly házat, melyet városházi czélra legalkalmasabbnak talál. ..."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/14900/14933/14933.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : [A pesti régi városház]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2946x1943 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna