D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 00000189b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Zsurló spórája kiegyenesedő szalagokkal
B e s o r o l á s i   c í m : Zsurló spórája kiegyenesedő szalagokkal
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Fecz
U t ó n é v : Ágnes
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2023-09-19
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2016-05-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes természetrajz a hazai művelt közönség számára
S z e r z ő : Vángel Jenő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1899
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : növényábrázolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zsurló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : spóra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szalag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Zsurló spórája kiegyenesedő szalagokkal
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Legtöbb zsurló-félénél a termés-szervek a mereven fölegyenesedő zöld szárakon foglalnak helyet. Némely fajnál azonban külön száron fejlődnek ki, mely tavaszszal, a zöld meddő szár előtt jelenik meg, chlorophyllt nem tartalmaz, és el nem ágazik. A termés megérésekor a sporangiumok hosszanti irányban kovádnak fel. A kitóduló spórák külön anyasejtekben fejlődnek, melyek egy-egy főanyasejtben négyesével vannak. A spórákat többrétegű burok veszi körül, melyek legkülső rétege a megérés után a keresztben összefüggő ú. n. hajító szalagokká (elater) bomlik szét. A hajító-, jobban mondva gurítószalagok a nedvességtől megduzzadnak, a szárazságtól összehúzódnak s ekképen többszörösen is tovább guríthatják az illető spórát. A spórák protoplasmája egy-egy sejtmagot, levélzöldet és zsíros olajat tartalmaz. Mihelyt pedig valamely spóra alkalmas helyen horgonyt vetett, az első csírázás eredményekép, az dötdep (prothallium) keletkezik. Erre nemsokára rá fellépnek a tulajdonképeni szaporodási szervek, az antheridiumok és archegoniumok. A termés-szervek fejlődése, az ébrény keletkezése és kész zsurlóvá való fejlődése csak olyan lefutású, mint a harasztoknál. "
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15400/15484/pdf/15484_2.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A folyami zsurló tőkéje
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 283x782 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna