D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : magfuzio.jpg
C Í M 
F ő c í m : Magfúzió
B e s o r o l á s i   c í m : Magfúzió
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A csillagok energiaforrása a Földön
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2018-06-18
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2014-08-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A magfuzio.hu honlapján levő megjelenés időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : infografika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Infografika
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : magfuzio.hu
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Csillagászat, űrkutatás
A l t é m a k ö r : Csillagászat általában
T é m a k ö r : Energetika, energiahordozók
A l t é m a k ö r : Energetika általában
T é m a k ö r : Fizika, atomfizika
A l t é m a k ö r : Atomfizika, molekuláris fizika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : magfúzió
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : energiaforrás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : csillag
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fúzió
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Magfúzió
A csillagok energiaforrása a Földön
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Magfúzió
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2410x5670 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna