D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Felh.jpg
C Í M 
F ő c í m : Felhőtükör
B e s o r o l á s i   c í m : Felhőtükör
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Gál
U t ó n é v : Éva Emese
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1955-
V I A F I d : 46082644
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
B e s o r o l á s i   n é v : Burján-Gál
U t ó n é v : Emil
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1947-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : festmény
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Gál Éva Emese festményei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 70x50 cm
T e c h n i k a : pasztell, papír
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Burján-Gál Emil
M e g j e g y z é s : A festőművész férjétől e-mailben.
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : festmény
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : tájkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : égbolt
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : égboltfény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : part
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20-21. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Gál Éva Emese Felhőtükör 70X50 pasztell papír
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Gál Éva Emese (Szatmár, 1955. március 25.) romániai magyar költő, képzőművész.
Szülővárosában érettségizett a Zene- és Képzőművészeti Középiskolában (1974), a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Főiskolán szerzett diplomát (1980). Gyergyóújfaluban tanított, majd Gyergyószentmiklóson muzeológus.
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1l_%C3%89va_Emese)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Gál Éva Emese: Alkonyrobbanás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2916x3802 pixel
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer