D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : lencses_akos_suto_peter_online_tartalmak.jpg
C Í M 
F ő c í m : Online tartalmak konzorciumi beszerzése
B e s o r o l á s i   c í m : Online tartalmak konzorciumi beszerzése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Lencsés
U t ó n é v : Ákos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Sütő
U t ó n é v : Péter
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-08-30
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2018-10-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A prezentáció előadásának időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Lencsés Ákos, Sütő Péter
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Pénzügy, bankügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : on-line adatbázis
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : beszerzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : előfizetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szakirodalmi dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : művelődésügy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2018. október 10.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az előadásban bemutatásra került, hogy milyen előnyökkel jár a könyvtárak és a felhasználók számára az online tartalmak konzorciumi beszerzése. Az előadók ismertették az egyes európai konzorciumok sajátosságait, illetve a magyar EISZ Nemzeti Program működését, a nemzeti program keretében megvalósult és a közeljövőben megvalósuló, tudományos kutatást segítő szolgáltatásokat. Részletesen bemutatták a COMPASS adatbázist, amely a Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak keresőfelülete."
(Forrás: https://ki.oszk.hu/hir/kutatasi-es-szervezetfejlesztesi-osztaly/beszamolo-es-elerheto-prezentaciok-born-digital-es)
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Online tartalmak konzorciumi beszerzése Lencsés Ákos - Sütő Péter 2018. október 10. A konzorciumi beszerzés szempontjai - könyvtári oldalról A konzorciumalapítás szempontja lehet: földrajzi elhelyezkedés; szakterületi egyezés azonos finanszírozó/fenntartó; egyező intézménytípus; azonos termék iránti igény. Konzorciumi beszerzés szempontjai - a kiadói oldalról Az előfizetés értékét befolyásolhatja: a konzorcium előfizetési története; az előfizetés időtartama; az előfizető intézmények száma; az előfizető intézmények típusa; az előfizető intézmények szakterülete; a felhasználói létszám; az előfizető intézmények tudományos teljesítménye; a nyomtatott folyóirat-előfizetések mértéke; a korábbi évek adatbázis-használata; a régió vagy ország gazdasági teljesítménye. Az online szakirodalom és az adatbázisok előnyei (?) Hozzáférhető folyóiratok száma Raktározási kérdések Párhuzamos használhatóság Keresés a teljes szövegben Használat nyomon követése Integrálás az online munkafolyamatokba Tudományos tartalomszolgáltatás a hazai felsőoktatásban és nonprofit kutatásban résztvevők számára. (A teljes tárgyévi költségvetés 96%-a.) Az EISZ stratégiai céljai A program a hazai felsőoktatásban és nonprofit kutatásban résztvevők számára nyújt hozzáférést elektronikus tudományos tartalmakhoz, ún. nemzeti licenc vásárlásával. A résztvevő intézmények, mint előfizetői kör, önrész fizetésével hozzájárulnak az EISZ Nemzeti Programban való részvételükhöz, továbbá az adatbázisok felhasználási jogainak megszerzési költségeihez való hozzájárulással segítik a program megvalósítását. Közművelődési feladatok ellátása az előfizetői kör tagjai, a hazai közgyűjtemények, megyei könyvtárak és levéltárak, valamint a határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai számára. (A teljes tárgyévi költségvetés 4%-a.) A program az előfizetői kör tagjai, a hazai közgyűjtemények, megyei könyvtárak és levéltárak, valamint a határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai számára nyújt hozzáférést magyar nyelvű tudományos, művelődéstörténeti és helytörténeti elektronikus tartalmakhoz, az információhoz való egyenlő hozzáférés érdekében és a digitalizált magyar kulturális örökség hozzáférhetővé tétele céljából. A digitális tartalmakhoz az intézmények térítésmentesen férnek hozzá . Az EISZ intézményi köre Statisztikák a döntéselőkészítésben Válaszokat kaphatunk arra, hogy mit használnak a tagintézmények és mit kevésbé? mikor használják? hogyan használják? mit használnának, de nem férnek hozzá? hol, mennyit publikálnak a kutatóink? További számítások alapjául szolgálhatnak. Használati statisztikák gyűjtése A szabványosított COUNTER statisztikák segítik az összehasonlíthatóságot. A nem szabványos szolgáltatói statisztikák egyedi elemekkel gazdagíthatják a statisztikát. A SUSHI protokoll lehetővé teszi az automatikus COUNTER statisztika gyűjtést. Statisztikák az EISZ konzorciumban http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika.html Compass - elektronikus források lelőhelye Milyen adatbázisok, e-folyóiratok, e-könyvek találhatóak meg a hazai intézményekben? Hol található meg az országban egy e-folyóirat, vagy egy adatbázis? Van-e egy cikknek open access elérhetősége? (unpaywall alapján) A minőségi könyvtárközi kölcsönzés alappillére kell legyen a MOKKA-ODR mellett. http://compass.mtak.hu/ http://eisz.mtak.hu Lencses.Akos@konyvtar.mta.hu Suto.Peter@konyvtar.mta.hu
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Lencsés Ákos: Az EISZ Nemzeti Program szerepe a könyvtárak külföldi szakirodalommal való ellátásában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 11
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x573 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna