D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : moldovan_istvan_digitalizalas_egyutt.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitalizálás együttműködésben
B e s o r o l á s i   c í m : Digitalizálás együttműködésben
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : a jogkezelés jó gyakorlatai
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Moldován
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1960-
V I A F I d : 121376103
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-09-04
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2017-10-02
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : MEK Egyesület
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Szabadon felhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Elektronikus szöveg és könyvtár
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Jogtudomány általában
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Copyright
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : digitális könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális dokumentum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tartalomszolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jogtudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szerzői jog
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2017. október 2.
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Tatabánya
G e o N a m e s I d : 3044082
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Digitalizálás együttműködésben: a jogkezelés jó gyakorlatai 12. Országos Könyvtári Napok Csak (jog)tiszta forrásból. Források és forráskezelés a digitalizáció korában József Attila Megyei és Városi Könyvtár Tatabánya, 2017.10.02. Kínálat A nyilvános digitális tartalomszolgáltatás első lépései A szerzői jog A jogi tisztázás lépései Digitális tartalomszolgáltatás a MEK-ben Jogkezelés a DKA-ban Jogkezelés az EPA-ban Veszélyek, kockázatok A nyilvános digitális tartalomszolgáltatás első lépései Kiknek, milyen célból? Digitalizálás -> szolgáltatás, hozzáférés Mit, kiválasztás, digitalizálási listák, Jogkezelés, jogi ellenőrzés, szolgáltathatóság ... A szerzői jog 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV Engedélykérés a műfelhasználásra, pl. másolás, digitalizálás, nyilvánossághoz közvetítés. A jogi tisztázás lépései Jogvédett-e a mű? Védett-e a kiadás? A szerzői jogtulajdonosok születési adatainak kinyomozása Források pl OSZK – Amicus; http://www.oszk.hu Mokka – http://www.mokka.hu PIM - https://opac-nevter.pim.hu/ MTMT – https://www.mtmt.hu VIAF - http://viaf.org/ Wikipédia SZTNH önkéntes műnyilvántartás - http://epub.hpo.hu/e-kutatas/?panel=Y Hunor - http://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.php ... Védett mű esetén a jogtulajdonos elérhetősége! Kielégítően gondos nyomozás HA eredménytelen -> árva művé nyilvánítás! ... Digitális tartalomszolgáltatás a MEK-ben MEK egyesület digitalizálásai, digitális tartalom beszerzések - pályázatok, ISZT támogatás - nem jogvédett művek, fordítások Aktuális ISZT projekt; 15 Nobel díjas szabad fordításban, pl. Selma Lagerlöf, Henryk Sienkiewicz, John Glasworthy Nem védett szövegek beszerzése, lásd Arcanum szövegek pl. Jókai Mór, Shakespeare, Mikszáth Kálmán Digitalizálás a MEK-ben Digitalizálás alkalmi kérésekre Az OSZK-ban külön Digitalizáló Osztály inkább megrendelésekre digitalizál (Születésnapi csomag, EoD, ELDORADO) Digitalizálás az E-könyvtári Szolgáltatási Osztályon 1 fő közalkalmazott - jelenleg Lipták Éva 1 db Plustek OpticBook 3800 a MEK Egyesülettől Jogkezelés az osztályon Engedélyek archiválása a központi iktatásban és digitálisan az osztályon Felhasználási engedélyek, együttműködési megállapodások helyi nyilvántartása Excelben Köszönet Fecz Ágnesnek!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: Magyar és európai digitális könyvtári projektek
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 19
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x570 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna