D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szensav_soi.jpg
C Í M 
F ő c í m : Szénsav sói a természetben
B e s o r o l á s i   c í m : Szénsav sói a természetben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Krecsmáry
U t ó n é v : Dóri
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2019-10-02
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2016-02-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Krecsmáry Dóri
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nyilvános és újrafelhasználható
T É M A 
T é m a k ö r : Kémia, biokémia
A l t é m a k ö r : Általános és szervetlen kémia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szénsav
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sóvegyület
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kalcium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : karbonát
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : nátrium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kalcit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : CO + H O = H CO A szénsavoldat színtelen, szagtalan, kellemesen savanykás ízű folyadék. Kémhatása savas. 3 2 A magnézium-karbonát (MgCO ) egy fehér, szobahőmérsékleten szilárd anyag, mely a természetben is megtalálható. A bárium-karbonát a bárium szénsavval alkotott sója (karbonátja). Képlete BaCO . Fehér színű, íztelen por. Vízben gyakorlatilag oldatlan. A természetben a witherit nevű ásványként található meg. A nátrium-karbonát - mosószóda, szóda, sziksó - a szénsav nátriumsója, képlete Na CO . Standard állapotban szilárd, fehér, higroszkópos, kristályos por. Vízben kitűnően oldódik, vizes oldata lúgos kémhatású. A természetben előfordul szikes talajokban és egyes tavak vizében. Ezen kívül megtalálható még a növények hamujában. A stroncium-karbonát (SrCO ) a stroncium karbonátsója, fehér vagy szürke színű por. A természetben a stroncianit ásványban fordul elő. 3 2 3 $1.25 Wednesday, February 3, 2016 A legismertebb karbonát 2 A szénsav a természetben is előfordul. A szénsavas forrásvizek gyógyító hatásuk miatt fürdőkúrára is alkalmasak. A szénsavas üdítőitalok frissítő hatását valamennyien tapasztalatból ismerjük. 3 Vol XCIII, No. 311 2 3 Karbonátok 2 Az ismertebb természetes karbonátok közé tartozik a kalcium-karbonát (CaCO ), a magnézium-karbonát (MgCO ), és a dolomit (CaMg(CO ) ), melyek kőzetalkotó ásványok. A nátrium-karbonát, vagy szóda (Na CO ·10H O) vizes oldatának lúgos kémhatása miatt tisztításra alkalmas, és mivel a kalcium- és magnéziumionokat csapadékként leválasztja, vízlágyítóként alkalmazható. A legismertebb karbonát a kalcit ( CaCO ). A tengerek fenekén rakódik le vastag rétegben, hegyeket alkotva. Az így létrejövő üledékes kőzet ( mészkő ), nagy nyomás hatására a szintén kalcitból álló márvánnyá alakul. A kalcium-karbonátban a kalcium melegvizes oldatok hatására más fémionokra ( Mg, Fe, Mn... ) cserélődhet, dolomitot ( CaMg(CO ) ), szideritet ( FeCO ), rodokrozitot ( MnCO ) képezve. 3 2 3 A szénsav sói a karbonátok Az ion delokalizált elektronokat tartalmaz. A szimmetrikus szerkezet és a delokalizált elektronok miatt a karbonátok stabilabbak a szénsavnál 2 Természetben... A szénsav csak vizes oldatban létező vegyület. 3 2 Szénsav 3 Karbonátok a természetben Szénsav sói Kálcium-karbonát
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Fortuna Fanny: A hidrogén
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 9
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 10
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x568 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna