D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : koltay_tibor_digitalis.jpg
C Í M 
F ő c í m : Digitális, vagy információs? Műveltség!
B e s o r o l á s i   c í m : Digitális, vagy információs? Műveltség!
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Koltay
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1955-
V I A F I d : 86410844
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-17
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2015
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Koltay Tibor
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Hálózati információforrások
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internetes technológia
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : információs műveltség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hálózat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : digitális technika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információáramlás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : keretrendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Digitális, vagy információs? Műveltség! Koltay Tibor Az információs (digitális) műveltség Kiterjed az információ minden formájára, Az egész életen át történő tanulás korában minden korosztály számára fontos, tehát hatóköre az általános iskolától az időskorig terjed, mivel mindenki használ információkat (CILIP 2009). Az elnevezés A digitális írástudás "eladhatóbb", mint az információs műveltség, viszont jól kell definiálnunk, használva a műveltség szót. A felhasználóképzés A felhasználóképzés hagyományos modelljei jó alapul szolgálnak, viszont túl kell lépnünk rajtuk. Középponti kérdések Továbbra is fontos a kritikai gondolkodás. A digitális írástudás része az információs és kommunikációs technológiák hatékony használata, de nem korlátozódik erre. Bővülő tartalom Az információ megszerzésén túl az információ előállítását is magába kell foglalnia, mivel a Web 2.0 stb. hatására a felhasználó maga is állít elő információt. Megközelítések, összetevők Az információforrások és az információs rendszerek Az információszerzési szokások általánosított struktúrái Miként élik meg az információszerzést a felhasználók? Hogyan hoznak létre jelentéseket? Kognitív autoritás (a szakmai hozzáértés, a tekintély és a befolyás), Társas navigáció (egymás ajánlásainak követése) közötti kapcsolat (Sundin 2008). Felhasználhatók az információs műveltség keretrendszerei és szabványai, viszont nem szabad, hogy egy kaptafára készült oktatás legyen. Egy gyakran használt keretrendszer Az információs műveltség és kompetencia követelményrendszere a felsőoktatásban: Association of College and Research Libraries (ACRL 2000). Irodalom ACRL (2000). Association of College and Research Libraries. Information literacy and competency standards for higher education http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informat ionliteracycompetency.cfm http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/standards/informat ionliteracycompetency.cfm Magyarul: Az információs műveltség és kompetencia követelményrendszere a felsőoktatásban. In: Csík Tibor (szerk) Információs műveltség és oktatásügy. Nemzetközi szemle. Budapest: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, 2006. 84-96 http://www.opkm.hu/download/ImOk http://www.opkm.hu/download/ImOk CILIP (2009). Chartered Institute of Library and Information Professionals. An introduction to information literacy http://www.cilip.org.uk/get- involved/advocacy/information- literacy/pages/introduction.aspxhttp://www.cilip.org.uk/get- involved/advocacy/information- literacy/pages/introduction.aspx Sundin, O. (2008). Negotiations on information seeking expertise: a study of Web-based tutorials for information literacy. Journal of Documentation, Vol. 64, No. 1, 24-44.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: A digitálisan született tartalmak megőrzése
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna