D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : rozsa_david_orszagos_konyvtarak.jpg
C Í M 
F ő c í m : Az országos szakkönyvtárak 2019-ben
B e s o r o l á s i   c í m : Országos szakkönyvtárak 2019-ben
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Rózsa
U t ó n é v : Dávid
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2020-02-21
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2019-03-12
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Rózsa Dávid
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szakkönyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felmérés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : minisztérium
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : önkormányzat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : közintézmény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : részvénytársaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : infrastruktúra
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szolgáltatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2019
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Az országos szakkönyvtárak 2019-ben - egy felmérés eredményei Az országos szakkönyvtárak tizenegy gyűjtemény az 1997. évi CXL. törvény 3. számú melléklete alapján változatos fenntartói kör minisztériumok kormányzati intézmények törvényhozási intézmény önkormányzat felsőoktatási intézmény közhasznú részvénytársaság négy önálló jogi személy, két önálló gazdálkodó többfunkciós intézmények A felmérés 2018-2019 fordulóján, az egyetemi könyvtárak adatgyűjtésének alapján tíz könyvtár részvételével Munkatársak Az országos szakkönyvtárak munkatársainak létszáma 2019. január 1-jén Munkatársak Az országos szakkönyvtárak munkatársainak életkori megoszlása 2019. január 1-jén Munkatársak A KSH Könyvtár munkatársainak életkori megoszlása 2019. január 1-jén Fizikai infrastruktúra Az országos szakkönyvtárak tereinek állapota Informatikai ellátottság üzemeltetés és fejlesztés: saját és külső erőforrások egyidejűleg egy kivételével mindenhol vannak szkennerek tíz helyen hétféle IKR nagy szórás az elektronikus tárolási kapacitásban egy kivételével mindenhol vannak előfizetett szakadatbázisok, nyolc helyen az EISZ-en keresztül (is) Szolgáltatások nagy szórás a gyarapítási lehetőségeket és a szolgáltatásokat illetően fejlesztendő az e-könyv-kínálat átlagosan heti 46,7 órás nyitvatartás több mint hatvan saját fejlesztésű adatbázis tízmillió oldalnyi digitalizált tartalom Köszönöm a figyelmet!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rózsa Dávid: Ezredfordulós helyzetkép a magyar szakkönyvtári rendszerről és az országos szakkönyvtárakról
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 10
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2007
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 71 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna