D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kaldos_janos_referencia_modellek.jpg
C Í M 
F ő c í m : A referencia modellek alkalmazása egy koraújkori dokumentumtípus esetében
B e s o r o l á s i   c í m : Referencia modellek alkalmazása egy koraújkori dokumentumtípus esetében
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Káldos
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1955-
V I A F I d : 164424163
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2021-11-10
E s e m é n y : elérhető
I d ő p o n t : 2021-04-08
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az előadás időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
A   t í p u s   n e v e : előadás
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
M e g n e v e z é s : Networkshop 2021
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Videotorium
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Káldos János
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : referencia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dokumentumtípus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : adatmodell
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtári feldolgozás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2021
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A referencia modellek alkalmazása egy koraújkori dokumentumtípus esetében
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : A referencia modellek alkalmazása egy koraújkori dokumentumtípus esetében Esettanulmány Káldos János LRM adatmodell Enyedi György prédikációi Enyedi György (1555-1597), erdélyi unitárius püspök A beszédek 1592-97 között készültek és hangzottak el A történetírói hagyomány szerint 213 beszédet tartott a püspök Az egyik legnagyobb magyar nyelvű szövegkorpusz a 16 századból Nincs korabeli nyomtatott kiadása Szóbeliség és kéziratosság határterületén lévő szöveg-jelenség Források A források feltárása Összefoglaló táblázat részlete A kutatás eredményei Szöveghagyomány feltárása Kéziratok számbavétele, nem könyvtári leírása Kritikai kiadás I-IV kötet (2016-2021?) - Lovas Borbála (MTA-ELTE HECE - Magyar Unitárius Egyház) Speciális dokumentumok leírása MARC - általában gyűjteményi szabályozás RDA TEI 5 FRBRoo egyedi fejlesztések RBMS - https://rbms.info/ - DCRM (Descriptive Cataloging of Rare Materials, Descriptive Cataloging of Ancient, Medieval, Renaissance, and Early Modern Manuscripts (2003)) CERL -https://www.cerl.org/resources/other_mss_resources ICCU - MANUS (https://manus.iccu.sbn.it/ Manuscriptorium (http://www.manuscriptorium.com/ IFLA felmérés az RDA alkalmazásáról a speciális dokumentumokat őrző intézményekben (IFLA Survey on Rare Materials Cataloguing with RDA) - 2018 Feldolgozottság Alig vannak szabványos könyvtári leírások a kéziratokról Katalógus cédula Jegyzék Nyomtatott katalógus Ágensek Enyedi György 60. beszédéne - Kutatói nézet Jelölések az előadásban A WEMI "útvonalak" jelölése Rövid leírás: W - MŰ rövid megnevezés - W - Concio 60 E-Szám - Tulajdonság(ok) - E-01 - magyar M-Szám - Tulajdonság(ok), forrás jelzés - M-05 - K1 I - Forrás jelzés - I - K1 Teljes leírás: W - MŰ rövid megnevezés E-Szám - (Tulajdonság(ok) M-Szám - Tulajdonság(ok), forrás jelzés I - Forrás jelzés - Példa: W - Concio 060 E-01 - magyar M-05 - K1 I - K1 Színek Kapcsolatok: LRMer CURIE-kód: lrmer:Rxx Üres halmaz jelölése: Ø I - E - Enyedi-kódex A PÉLDÁNY, mint tárgy Jacobus Palaeologus művei az Enyedi-kódexben Konklúzió A könyvtáros nézőpontjából a speciális dokumentumoknak erre a típusára is érvényes a könyvtári referencia modell Javaslat: az entitások diszjunktivitásának megkötését ki kell egészíteni a Megjelenési forma és egy elemű példány-halmaz esetén az entitások közötti "átfedések" megengedésével, amelyek tulajdonságaikban térnek el egymástól A kutatók nézetéből is jól használhatók a referencia modellek Javaslat: Szükséges bevezetni az (üres halmaz) a PÉLDÁNY entitásra (elveszett példány(ok), feltételezhető példány(ok) A kutatók olyan műveket, kifejezési-, megjelenési formákat és példányokat is leírhatnak, amelyeket a könyvtárosok nem Az egyes entitások adatrögzítésébe be kell vonni a kutatókat is (pl. MŰ-vek, Kifejezési- és Megjelenési formák, Példányok, Személyek) Javaslat: A kutatási ökoszisztéma bővítése, a kutatók tájékoztatása, oktatása (digitális bölcsészet kiterjesztése) A könyvtári platform és névterek adatrögzítő felületeinek szabályozott megnyitása a kutatók felé
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Káldos János: Digitalizáló eszközök
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 15
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2016
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 15
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : HTML dokumentum
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : HTML 5 verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x433 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
M E G J E G Y Z É S 
Á l t a l á n o s   m e g j e g y z é s : Networkshop 2021 konferencia
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna