D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_h_18910_1868_00244.jpg
C Í M 
F ő c í m : [Kakas Márton]
B e s o r o l á s i   c í m : Kakas Márton
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK EPA
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-08-29
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2008-03-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Az EPA-ba kerülés dátuma
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : karikatúra
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Borsszem Jankó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Borsszem Jankó
S z e r z ő : szerk. Ágai Adolf
M e g j e l e n é s : 1. évf. 21. sz. (1868. május 24.)
T í p u s : időszaki kiadvány
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Szórakozás, játék
A l t é m a k ö r : Humor, vicc
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : gúnyrajz
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1868
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : [Kakas Márton]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "KAKAS MÁRTON. Te kis kölök ! Hogy mersz te belém kötni ? Hogy mersz te rám viczczeket csinálni ? Hogy mersz te egyátalában existálni, mikor én akarok existálni ? Nem tudod, hogy én népszerű vagyok ? Mingyárt megeszlek és elveszem a te játékszeredet.
BORSSZEM JANKÓ. Te nagy - férfiul Én merek te beléd kötni és csinálok is rád viczczeket, mert rád férnek. Fáj te neked, hogy existálok, tudom és örülök rajta. Népszerű vagy, de kezdesz lassankint pórszerü lenni. Sőt már az én Paprika Jancsimat is elveszed, a kit én faragtam. Dejszen, én a Madarászom nem hagyom. Ott van a polczon a te kinézered. Azt te találtad fel, azt tánczoltasd meg és járd el vele a kállai kettőst. "
(Forrás: Borsszem Jankó, 1868. május 24.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baromfi-kiállítás
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2615x1731 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna