D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fff5519.jpg
C Í M 
F ő c í m : Palma Károly Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Palma Károly Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : grafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Mansfeld
U t ó n é v : Johann Ernst
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1739-1796
V I A F I d : 2739543
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
B e s o r o l á s i   n é v : Szabolcsi
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-10-24
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2007-11-22
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : könyvrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Széchényi Ferencz
S O R O Z A T 
C í m : Magyar történeti életrajzok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Széchényi Ferencz : 1754-1820
S z e r z ő : Fraknói Vilmos
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, [2003]
S o r o z a t : Magyar történeti életrajzok
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Palma Károly Ferenc (1735-1787)
V I A F I d : 15115567
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : egyházi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történetíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Palma Károly Ferenc
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Palma Károly Ferenc arczképe (73. 1.) Mansfeld J. E. rézmetszete, "Notitia rerum Hungaricarum" czímű munkája 1785-iki budai kiadása I. kötetének élén jelent meg."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/05400/05481/html/01.htm#footnote-125)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Szoblahói Palma Károly Ferenc (Rózsahegy, 1735. augusztus 18. - Pest, 1787. február 10.) történetíró, nagyprépost, kalocsai kanonok és címzetes püspök.
1750. október 18-án lépett a jezsuita rendbe, s miután a bölcseletet Kassán, a teologiát Bécsben elvégezte és a szerzetesi fogadalmakat letette, tíz évig a nagyszombati királyi nevelőben és 1771-től a bécsi Theresianumban oktatta a nemes ifjúságot. A szerzetesrend felszámolása (1773) után Mária Terézia királynő a leányának, Krisztina főhercegnőnek udvari káplánjává nevezte ki, s ezután egész idejét a már régóta kedvelt hazai történelem kutatására és megírására fordította. Önálló munkássága során heraldikai emlékek gyűjtésével foglalkozott. Értékelésében a katolikus Habsburg-barát szempontokat érvényesítette. 1776. március 8-án kalocsai kanonok, április 6-án tiszai főesperes, december 21-én bácsi kisprépost, 1779-ben nagyprépost, 1780. október 1-jén őrkanonok, október 20-án kalocsai segédpüspök, kolofoni címzetes püspök, 1781. április 27-én nagyprépost, 1784. július 20-án címzetes püspök és érseki helyettes lett."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Palma_K%C3%A1roly_Ferenc)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : A bécsi Theresianum Mária Terézia korában
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 338x537 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna