D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : balogh_peter.jpg
C Í M 
F ő c í m : Balogh Péter
B e s o r o l á s i   c í m : Balogh Péter
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2022-11-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : arckép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g j e g y z é s : Deák Esztertől
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1527-1790
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1791-1867
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Magyar belpolitika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : személyt ábrázoló kép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Balogh Péter (1748-1818)
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : főispán
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 18. század
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 19. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Ócsai Balogh Péter (Kisbágyon, 1748. augusztus 14. - Kisbágyon, 1818. október 16.) császári és királyi belső titkos tanácsos, főispán.
A késmárki és pozsonyi líceumban tanult és már 23 éves korában Nógrád megye szolgabírája, majd alispánja lett. 1785-ben a királyi táblai ülnökévé, 1787-ben udvari tanácsossá, majd a Hétszemélyes Tábla bírájává, azután a magyar udvari kancelláriánál előadóvá nevezték ki. Mivel élesen szembeszállt II. József abszolutisztikus törekvéseivel a szeptemviri hivatalról lemondani kényszerült. 1789-ban az evangélikus egyházak főinspektora lett. Kidolgozta a filium successionis interruptum elméletet, mely szerint II. József "törvénytelen uralmával" megszakadt a Habsburg-ház trónörökösödési joga. A Habsburgoktól való elszakadás reményében a porosz udvarral kapcsolatot kereső nemesi csoport egyik meghatározó személyisége volt. Az 1790-1791-es országgyűlésen, Nógrád vármegye követeként a főleg protestáns Habsburg-ellenes köznemesség egyik fő szószólója, akinek a protestánsok vallásszabadsága ügyében tartott beszédei feltűnést keltettek. A francia forradalom radikalizálódásával kapcsolatos hírek hatására 1791-től közeledett a Habsburg-házhoz. 1791-ben Torontál-, 1802-ben Zólyom vármegye főispánjává nevezték ki. Temetésekor Kolosváry István magyar, Walentiny János pedig szlovák nyelvű beszédet tartottak. A pesti evangélikus hitközség ünnepi istentisztelete alkalmával Kis János tartott gyászbeszédet."
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Balogh_P%C3%A9ter_(tan%C3%A1csos))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az 1790/1-iki országgyűlés főbb szereplői : Ócsai Balogh Péter
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 590x767 pixel
S z í n : szürke
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Zsuzsanna