D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : maps-14.jpg
C Í M 
F ő c í m : Mezőgazdaság és erdészet a mai Magyarországon
B e s o r o l á s i   c í m : Mezőgazdaság és erdészet a mai Magyarországon
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ló és szarvasmarha fokozottabb tenyésztésének körülbelüli elhatárolása
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : Sertés és juh fokozottabb tenyésztésének körülbelüli elhatárolása
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : Fodor F. nyomán
M i n ő s í t ő : alcím
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : létrehozó
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Királyi Honvéd Térképészeti Intézet
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-29
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-01
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1944
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország kistérképei : az 1944 évi Földrajzi zsebkönyv melléklete
M e g j e l e n é s : [S.l.] : M. kir. Honvéd Térképészeti Intézet, [1944]
T e c h n i k a : színes rajz
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtár
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Szakmai térképek
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Mezőgazdaság általában
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Állattenyésztés
T é m a k ö r : Mezőgazdaság, élelmiszeripar
A l t é m a k ö r : Erdészet, vadászat, halászat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : mezőgazdaság
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : erdészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : állattenyésztés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : mezőgazdasági térkép
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1939-1940
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A térképeken feltüntetett elhatároló vonalak csak hozzávetőlegesen mutatják meg azokat a területeket, amelyeken belül az egyes termények fokozottabb termesztése, illetve az egyes tenyésztett állatfajták állománysűrűsége kimutatható. Mind a mezőgazdaság, mind az állattenyésztés függvényei a népsűrűségi, a foglalkozási, éghajlati, fokozott termelési illetve tenyésztési, birtok stb. viszonyoknak. Mezőgazdaságunk fontosabb termelvényeiben az itt megadott számszerű kép (1939. évi adat) nyújt tájékozást:
Búza 30,781.736 q Árpa   7,895.528 q Burgonya 22,930.404 q Cukorrépa 11,605.255 q
Rozs  8,637.381 " Tengeri 23,345.394 " Zab    3,659.137 " Bor    4,369.817 "

Hazánk erdőterülete a múltban sokkal kiterjedtebb volt, mint ma. A fokozott mezőgazdasági termelés az erdők rovására ment. De nemcsak ezáltal, hanem a szervezetlen erdőirtásokkal is nagy területeket veszített az erdő. Az erdők gazdaságos művelésének biztosítására 1880-ban a törvényhozás életbeléptette az erdőtörvényt. Az erdő haszna az erdőt kedvelő állatállomány érdekén kívül a fa kitermelése mind tűzifa, mind ipari célokra szolgáló fa gyanánt. Utóbbi famennyiség a faiparnak ad hatalmas lendületet egyrészt a helyszínen (fűrésztelepek), másrészt az erdőterülettől távoli vidékeken is (bútoripar).

Az ország erdőterülete 1941-ben 6.171.911 kataszteri hold. A régi Magyarországnak 13,200.000 katasztrális holdnyi erdője volt. Ez a szám 1920-ban 1,911.386 holdra csökkent.

Állatállományunkat a statisztika az alábbi számokban (1940. évi adat Erdély és Délvidék nélkül) mutatja be:

Szarvasmarha  2,614.362 darab  1911-ben: 7.3 millió darab
Sertés     4,648.463  "     "   7.5  "   "
Ló        989,450  "     "   2.3  "   "
Juh és kecske  1,838.028  "     "   8.5  "   "

Az állati termékekből származó élelmiszerek, pl. a tej, közel 4 millió hektoliterrel, a vaj és sajt körülbelül 7-7 ezer tonnával szerepel. Gyapjút körülbelül ugyancsak 7 ezer tonnányit termelt az ország. A selyemtermelés 40, a műselyem pedig 50 tonnát tesz ki. Az állattenyésztéssel kapcsolatban igen fontos és jelentős a takarmány termesztése. Ilyenek: a csalamádé, bükköny, takarmányrépa, lóhere, széna stb., valamint az egyes gabonafélék feldolgozása során nyert melléktermékek (korpa, kukoricakóró, cukorrépahulladék stb.).

K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Magyarország kistérképei
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2452x1456 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos László