D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : HUN_Tardos_COA.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tardos címere
B e s o r o l á s i   c í m : Tardos címere
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : közreadó
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Bahusz
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-09-30
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2008-12-24
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : címer
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Wikipédia
M e g n e v e z é s : Magyarország megye- és településcímerei
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T e c h n i k a : színes rajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Egyéb történeti segédtudományok
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Közigazgatás, önkormányzatok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : címer
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : embléma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : címertan
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : település
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Komárom-Esztergom megye
G e o N a m e s I d : 3049518
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Tardos
G e o N a m e s I d : 3044122
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A címer úgynevezett háromszögű pajzs, mely középkori múlttal rendelkező település esetén használható. A település a honfoglalást követően a Tarján törzs Tardos nemzetségének szálláshelye volt. Tardos község első írásos említése 1204-ből származik, amikor is a krakkói vár birtokaként szereplő területet Imre király adománylevelével az esztergomi káptalannak adományozta. Korabeli okleveles említése 1217-ben Turdos, majd 1266-ban Tordas néven fordul elő. Mindezek indokolják a háromszögű pajzsforma választását. A címer alapszínei a kék és a vörös. A vörös szín a falu ásványi kincsét, a "tardosi vörösmárvány"-t jelzi, aminek bányászata Pannónia római uralmának idejétől Mátyás király visegrádi építkezéseinek idején át napjainkig tart. A vörös szín a vörösmárvány ásványi kincsre és a napjainkig fennmaradt kőfejtő és kőfaragó mesterségbeli tudásra egyaránt utal. A kék-vörös szín a szlovák nemzetiséget idézi. A község a török hadjáratok során elpusztult és 1720-ig lakatlan volt. Ekkor az érsekség - Keresztély Ágost herceg, Magyarország első hercegprímásának, illetve Csáky Miklós gróf hercegprímás ideje alatt - az érsekújvári birtokáról katolikus szlovákokkal népesítette be. Ezzel kialakult a település magyar-szlovák vegyes nemzetiségű lakossága. A kék mezőben lebegő arany, talpas kereszt ősi keresztény jelkép. Jelzi Tardos község lakosságának az első írásos említésétől napjainkig megőrzött katolikus hitvallását. A kereszt ősi formája utal a 306-ban mártírhalált halt négy szent pannóniai kőfaragó keresztény hite miatti mártíromságára. A két mezőt a felső mezőben haladó, jobbról balra, kissé lefelé haránt vágó ezüst, hullámos hármas pólya jelzi a falu forrásait és vizeit, idekapcsolva a folyóba ölt négy szent pannóniai kőfaragó mártírhalálának történetét. Az ezüstpólyákon úszó négy, arany vértanú korona idézi azt a négy kőfaragó mesterembert, akik Pannóniában a vörösmárvány bányában dolgoztak és együtt haltak hősi halált Krisztusért 306-ban. Klaudius, Kasztorius, Szemproniánus és Nikosztrátus a keresztény hite miatt szembe került Diokletianus császár parancsával, ezért szeges ostorokkal végigverték őket, és ólomkoporsóba zárva, élve a folyóba dobták. Emlékük ma is a négy koronás pannóniai szentként él.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tardona címere
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2000x2185 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn