D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : megyaszo_reftemplom1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Üdvözlet Megyaszóról
B e s o r o l á s i   c í m : Üdvözlet Megyaszóról
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Megyaszói ref. templom a hősök szobrával
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-05
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 1929-05-18
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : Üdvözlet kelte
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Üdvözlet Megyaszóról
M e g j e l e n é s : [S.l.] : Hangya fogy. és ért. szövetkezet kiadása, 1929 [?]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Megyaszó
G e o N a m e s I d : 717726
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Zemplén vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Megyaszói ref. templom a hősök szobrával.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Megyaszó a megye középső részén, a Harangod-vidék központjában helyezkedik el. A település már az őskorban is lakott volt, ezt bizonyították az 1920-30-as években végzett ásatások. 1934-ben több ezer éves temetkezési helyet tártak fel a régészek, ahol bronz ékszereket és háztartási eszközöket találtak. A Baksi- vagy Szentistván-halom a hun korszak maradványa, népvándorlás kori temetőt rejtett. A település neve először 1219-ben fordult elő Medueozu alakban, amely a helyi hagyományok szerint "medveszót" jelent. (A medve a község címerében is megtalálható.) 1656-ban a törökök feldúlták a települést. Az újjáépítést követően jelentősége egyre nőtt. 1750-ben újabb csapás következett, tűzvész pusztította el Megyaszót.

A falu műemléke a Fő úton álló, XIII-XIV. századi gótikus stílusú, bástyás erődfallal körülvett református templom. A község római katolikus templomában Fadrusz János szép szobrai tekinthetők meg. Külön érdekesség a falu 116 borházat számláló hangulatos pincesora, az ún. Kis Megyaszó. A falu híres szülötte Mészáros Lőrinc, Dózsa György alvezére.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zemplén vm.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1074x674 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer