D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : rudabanya_templom1.jpg
C Í M 
F ő c í m : Rudabánya
B e s o r o l á s i   c í m : Rudabánya
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Ref. templom, régi síremlékkel
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
S z é k h e l y e : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-01-07
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2004
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : képeslap
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Észak-Magyarországi képeslapok
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Rudabánya
M e g j e l e n é s : [S.l.] : Rudabánya és vidéke "Hangya" fogy. és ért. szövetkezet, [ante 1945]
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
L e l ő h e l y : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
T í p u s : képeslap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Szülőföldünk, Észak-Magyarország régi képeslapokon
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Építészet, építőipar
A l t é m a k ö r : Épületek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rudabánya
G e o N a m e s I d : 715989
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Borsod vármegye
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ref. templom, régi síremlékkel.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rudabánya a megye északnyugati részén fekszik. A település meglehetősen régi, de csak a XIV. századból maradt fenn az első írásos említése, amikor már mezőváros volt. Az 1351-es feljegyzés szerint már Rudabánya néven szerepelt. Nagy Lajos király 1378-ban városi rangot adományozott a településnek, ebből az időből származik Rudabánya ezüst pecsétje és katolikus temploma. A virágzó bányászat a XV-XVI. században hanyatlásnak indult, és csak 1880-ban kezdődött újra rendszeres termelés.

Az odalátogatóknak érdemes felkeresniük az Érc- és Ásványbányászati Múzeumot, valamint a műemlékké nyilvánított református templomot.

A település ismertségét többek közt szenzációs ősrégészeti leleteinek köszönheti. Az első ősember lelet, egy Rudapithecus-állkapocs 1967-ben, a második 1969-ben került elő, s az 1970-es évek közepéig tartó ásatásokon csaknem ötven ősmajom-egyed csontjait tárták fel. Az első Rudapithecus-koponya 1985 szeptemberében egy fatuskó gyökerei közé szorulva került elő. Az idős nőstény egyedtől származó koponyamaradványról hiányzott az állcsont és a szemüreget övező csontok kapcsolata. Pár évvel ezelőtt előkerült az állat csaknem teljes felső fogsora az állcsonttal együtt, ehhez csatlakozott az orr- és szemüreget szegélyező járomcsont és az agykoponya nagy része. A leleteket tudományosan értékelő Kretzoi Miklós professzor megállapításai nyomán Kolozsvári Miklós festőművész készítette el a Rudapithecus első rekonstrukcióját. A nagyméretű festmény napjainkban a rudabányai Érc- és Ásványbányászati Múzeum kiállításán látható.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Borsod vm. 1873: Rudóbánya, 1904: Rudabánya
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Rudabánya
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1086x666 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer