D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_nagy_l.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nagy Lajos
B e s o r o l á s i   c í m : Nagy Lajos
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Vigh
U t ó n é v : Tamás
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-11
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Nagy Lajos (1883-1954)
V I A F I d : 32039157
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: 34/2-1-2 [szobrász: Vigh Tamás]
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Nagy Lajos író, publicista, Kossuth-díjas (1948). Házasságon kívül született. Anyja, Nagy Júlia Budapesten volt cselédlány. Ez a tény egész életén át sok keserűséget, megaláztatást okozott neki. Iskoláit Budapesten végezte, itt tanult jogot, de nem szerzett diplomát. Tanulmányai idején alkalmi munkákból élt; dolgozott ügyvédi irodában, jómódú és arisztokrata családok gyermekeit tanította, nevelte. 1906-ban a Fejérváry-kormány alatt Abaújszántón szolgabírói állást vállalt. 1907-ben bevonult katonának, de rövid szolgálat után leszerelték. 1907. dec.-ben jelent meg első írása. Ettől kezdve az irodalomnak szentelte magát. 1910 - 12-ben a Munkásbiztosító tisztviselője. 1915-től 1917-ig ismét katona, de frontszolgálatot nem teljesített. 1918-tól a Bolond Istók c. szatirikus lapot szerkesztette. A Tanácsköztársaság idején a Szellemi Termékek Országos Tanácsának lektora. Később írásaiban fellépett a fehérterror ellen. 1922 - 29-ben a Nyugat főmunkatársa. 1923-ban az Esti Kurir szerkesztőségében dolgozott, de közben egy biztosítótársaságnál is munkát vállalt. 1927-ben és 1929-ben Bécsbe utazott, ahol kapcsolatba került baloldali emigráns csoportokkal. 1928-ban többedmagával Együtt címmel lapot indított Budapesten, de rövid idő múlva tőke hiánya miatt kénytelen volt megszüntetni. Ebben az időben már gyakran jelentek meg írásai szocialista szellemű lapokban (100%, Forrás). 1932-ben, valamint 1935-ben és 1938-ban Baumgarten-díjat kapott. Novellái, karcolatai után regényei is megjelentek. Különösen szociográfiai műve, a Kiskunhalom keltett nagy feltűnést és elismerést. 1934-ben Illyés Gyulával együtt a szovjet írók kongresszusára Moszkvába utazott. 1935-ben feleségül vette Szegedi Boris írónőt. 1940-ben könyvesboltot nyitott, mert a saját könyveiből még mindig nem tudott megélni. Felesége zsidó származása miatt 1944-ben vidékre menekültek, majd visszatértek Budapestre. 1945-ben belépett az MKP-be, munkatársa volt a Szabad Népnek is. 1947-ben gyógykezelés végett Svájcba utazott. Ekkor már neuraszténiás panaszai mellett szervi bajok is gyötörték. Ezek okozták később halálát is. - A realisztikus társadalomábrázolás egyik legjobb 20. századi magyar képviselője, a szocialista szellemű szatíra mestere volt. Műveit a látszólag szenvtelen tényleírás mögött rejlő lázadó indulatok telítik belső feszültséggel. Írásainak központi mondanivalója a kizsákmányolók erkölcsének bírálata, a szolgaszellem ostorozása, a hazugságokon és képmutatáson alapuló polgári életforma leleplezése. Mint a szociografikus faluábrázolás kezdeményezője, nagy hatással volt a népi írók munkásságára. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Sarkadi Imre
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn