D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : kerepesi_jendrassik_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : Jendrassik Ernő és Jendrassik Jenő
B e s o r o l á s i   c í m : Jendrassik Ernő és Jendrassik Jenő
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-10-14
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : dombormű
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Kerepesi temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : dombormű
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Jendrassik Ernő (1858-1921)
V I A F I d : 84813884
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : dombormű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Jendrassik Jenő (1824-1891)
V I A F I d : 121457172
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Kerepesi temető: J. 268
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jendrassik Ernő bel- és ideggyógyász, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1898, r. 1918). Jendrassik Jenő fia. 1880-ban szerezte orvosi oklevelét a budapesti egyetemen. Külföldi tanulmányútjai során (1883: Lipcse és München, 1884: Bécs) 1885-ben Párizsban Charcot mellett képezte ideggyógyászatban magát. Európának jóformán minden nevezetesebb orvosi intézetét meglátogatta. 1887-ben az idegkórtan magántanára, 1893-tól az idegkórtan ny. r. tanára, 1908-21-ben a belgyógyászat ny. r. tanára a budapesti egyetemen. A IV. belklinika igazgatója. Bevezette a heredo-degeneratio fogalmát, az öröklődő idegbántalmakat az idegrendszer elfajulásos állapotára vezette vissza. Az agykéregre vonatkozó vizsgálatai alapján alkalmazta a róla elnevezett műfogást a térdreflex kiváltásánál. Tanulmányozta a tábeszes izomhipotóniát, az izomdisztrófiát, a reflexek élettanát, a normális és kóros járás mechanikáját. Kimutatta az arcideg szerepét a könnyelválasztásban. Jelentősek a hipnózisra, hisztériára, neuraszténiára vonatkozó kutatásai. Fizikai mechanizmussal magyarázta a gondolkodást. A Basedow-kór végső okát az idegrendszer megbetegedésében kereste. Bevezette a kalomelnek mint diuretikumnak alkalmazását. Jelentős tevékenységet fejtett ki az orvosi műnyelv magyarossá tétele érdekében. Nyelvészeti munkássága során az igehasználat módjaival foglalkozott. Emlékezetére a Budapesti Orvostudományi Egyetem az 1960-ban alapított, évenként kiosztásra kerülő Jendrassik Ernő-emlékéremmel jutalmazza az orvostudomány bármely ágából származó, önálló kutatáson alapuló munka szerzőjét. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Jendrassik Jenő (fiziológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1863, r. 1880). Jendrassik Ernő apja. A bölcsészdoktori oklevél elnyerése után 1847-től Bécsben végezte orvosi tanulmányait, ahol 1853-ban orvosi oklevelet nyert. Két évig dolgozott a bécsi közkórházban műtőnövendékként, majd Erdélyben koleraorvos. A továbbiakban Brücke és Ludwig élettani intézeteiben képezte tovább magát. 1857-ben Kolozsvárott az orvos-sebészi tanintézetben az elméleti orvostan tanára. 1860-tól haláláig az élettan ny. r. tanára a pesti egyetemen. 1884-85-ben rektor. Tervei szerint épült fel a budapesti élettani intézet, amely akkor a legkorszerűbbek közé tartozott. Az orvosi fizika első hazai művelője. Jelentősek a bordaközi izmok működésére, a szemmozgások mérésére vonatkozó tanulmányai. Több élettani regisztráló készüléket szerkesztett. Az izomműködést elektromos és mágneses folyamatokra vezette vissza. Az izomelektromosság számos jelenségét írta le, a kérdésnek elismert kutatója volt. Nagy szerepe volt az Országos Közegészségügyi Tanács megszervezésében. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Korányi Frigyes és Korányi Sándor
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn