D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : farkasreti_foldes_l.jpg
C Í M 
F ő c í m : Földes László, Rédey Tivadar és Zámor Ferenc
B e s o r o l á s i   c í m : Földes László, Rédey Tivadar és Zámor Ferenc
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Varga
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2010-11-27
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Varga József fotói
M e g n e v e z é s : Farkasréti temető
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Dr. Varga József honlapja
M e g j e g y z é s : Az alkotótól.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Halál
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Genealógia, családtörténet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Vallás általában
T é m a k ö r : Néprajz, antropológia
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárvezetés, könyvtárügy
T é m a k ö r : Gépészet, automatizálás
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Földes László (1934-1980)
V I A F I d : 121405619
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : síremlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temető
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : sírfelirat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Rédey Tivadar (1885-1953)
V I A F I d : 121513933
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : Zámor Ferenc (1877-1960)
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Budapest
G e o N a m e s I d : 3054643
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Farkasréti temető: 21/2-1-78
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Földes László etnográfus. Gyermekéveit Csík megyében töltötte, majd a II. világháború alatt a család Budajenőre települt. Tanulmányait Budapesten a bölcsészkaron végezte néprajz-muzeológia szakon (1957). Később elvégezte a történelem szakot, majd szociológiai tanulmányokat folytatott. A Néprajzi Múzeum tudományos munkatársa (1956-73), majd haláláig az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának tudományos főmunkatársa. Kutatásai középpontjában a kárpáti (vlach) pásztorkodás történeti, nyelvészeti, földrajzi és néprajzi vizsgálata állt. Hortobágyi gyűjtőútja után hónapokig tanulmányozta a szlovák, lengyel, román és bolgár pásztorkodást. Szerkesztésében jelentek meg a Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa (Bp., 1961) és a Viehwirtschaft und Hirtenkultur (Bp., 1969) c. kötetek, amelyeket a külföldi szaklapok is nagy elismeréssel méltattak. Foglalkozott még a telekszervezet és telekhasználat nyelvészeti, történeti és néprajzi kérdéseivel, valamint a székelység kirajzásával, folklórjával. 1967-ben a Magyar Néprajzi Társaság főtitkárává választották. 1972-1974 között az Ethnográfia szerkesztője. Tanulmányai szakfolyóiratokban és gyűjteményes munkákban jelentek meg. Súlyos betegsége miatt öngyilkos lett. Számos kiadatlan kéziratot hagyott hátra. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Zámor Ferenc, Zsabokrszky gépészmérnök. Oklevelét 1901-ben a budapesti műegyetemen szerezte. 1902-ben a Ganz-gyárban kezdte működését; 1906-ban a vagonszerkesztés főnöke, 1910-ben főmérnök. Orosz hadifogságból 1921-ben tért vissza. Munkásságát a Ganz gyárnál folytatta; 1928-ban a vállalat igazgatója. Irányításával 1922-ben kezdték tervezni a teljesen acélvázas vasúti személykocsikat, majd a teljesen hegesztett acélvázú kocsikat. Érdemei vannak a nagyvasúti motorkocsik kifejlesztése terén. 1934-ben került pályára az "Árpád" sínautóbusz. Ennek sikerét nagyszámú külföldi motorvonat-rendelés (Egyiptom, Argentína stb.) követte s a Ganz-motorvonatok kivitelünknek ma is jelentős tétele. Megalkotta a nagy sebességgel egyedülfutó motorkocsihoz alkalmas forgóvázat is. 1945-ben nyugdíjazták. A budapesti földalatti gyorsvasút tervezésekor ismét munkába állott s 1950 - 54 közt itt, majd 1957-ig, végleges nyugalomba vonulásáig a MÁV Tervező Irodában működött. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Rédey Tivadar könyvtáros, irodalomtörténész, színháztörténész és színikritikus, az MTA tagja (l. 1938, r. 1947 - 49). Felesége Hoffmann Mária könyvtáros. Budapesten végezte az egyetemet. 1910-ben az OSZK tisztviselője, 1929-től a Hírlaptár vezetője, 1935-től az OSZK h. főigazgatója. A Kisfaludy Társaság tagja (1934). Az ő kezdeményezésére jött létre a Színháztörténeti Gyűjtemény, 1925 - 29 közt szerkesztette a Magyar Könyvszemlét és 1945-ig az OSZK tudományos kiadványait. Rendezte a Dante-, a centenáriumi Petőfi- és a Jókai-kiállítást. A Magyar Élet, a Szivárvány, a Budapesti Szemle és a Napkelet c. lapok színikritikusa volt. Könyvismertetéseinek, irodalmi tanulmányainak száma megközelíti az ezret. (Forrás: Magyar Életrajzi Lexikon)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Baktay Ervin
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn