D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : ertarcsa_1822-1823_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Mappa exhibens terrenum possessionis Ér Tartsa inter actuales dominos conpossessores ad nonaginta novem partes aequales ita subdivisum, ut ex illis ad ratam
B e s o r o l á s i   c í m : Mappa exhibens terrenum possessionis Ér Tartsa inter actuales dominos conpossessores ad nonaginta novem partes aequales ita subdivisum, ut ex illis ad ratam
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Értarcsa úrbéri térkép 1822-1823
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Hermann
U t ó n é v : Maximilián
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-08
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : BmÁLvt. Tv. 616
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : [S.l.], 1822-1823.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 98x62,5 cm
M é r e t a r á n y : scala geometrica sexcentarum orgyarum Wiennensium[=156 mm], 1:7200
T e c h n i k a : kézi színezés, papír
L e l ő h e l y : Bihar Megyei Állami Levéltár Tervtára
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : birtoktérkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Hermann Maximilián
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Értarcsa
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1822
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ábrázolt terület: a káptalan és további hét részbirtokos értarcsai birtokai - A részbirtokosok: Haller Julianna (57 rész), Káptalan (29 rész), Szlávy Joannes (4 rész), Okolicsányi Carolus (2 rész), Krucsay Ladislaus (2 rész), Buday Paulus (2 rész), Derseőffy Joannes (2 rész), Krajnyik Aloysius (1 rész) Határai: Possessionis Mihályfalva, Possessionis Érsemjeny, Possessionis Érkesserű, Limites terreni possessionis Éradony, Terreni possessionis Óttomány, Praedii Tyukszer Apáti Tájolása: DNy-ÉK, díszes irányrózsa - Vízrajz - Művelési ágak színezéssel és szöveggel, fordulók, sessiók (számozva és a 8 részbirtokos neveinek kezdőbetűivel), dűlőnevek - Értarcsa pontos településszerkezete, utcaháló, telekosztás-telekszámozás, templomok, néhány épület (Curia Comite Halleriana, Curia Derseőffyana), utak, hidak - A cím díszes környezetben (irattekercsen)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 3
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1898x2519 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer