D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : hu_b1_55065_2_0376.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek011453
C Í M 
F ő c í m : Erzsébet királyné emlékműve
B e s o r o l á s i   c í m : Erzsébet királyné emlékműve
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Első díjjal kitüntetett pályamű
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Róna
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1861-1939
V I A F I d : 18362153
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Fábián
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-11
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-03-10
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Egy magyar művész élete
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Egy magyar művész élete
S z e r z ő : Róna József
M e g j e l e n é s : Budapest : Szerző, 1929
T e c h n i k a : fekete-fehér fotó
T í p u s : életrajz
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Erzsébet (Magyarország: királyné) (1837-1898)
V I A F I d : 72185406
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : pályamű
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1914 körül
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Erzsébet királyné emlékműve. Első díjjal kitüntetett pályamű.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az Erzsébet-szoborra a háború alatt írták ki az utolsó két pályázatot. Ezúttal a Városligetbe szánták az emlékmüvet. Én egy tavat terveztem ide, amelynek szigetén egy kerek templom állt korínthusi oszlopokkal, tükörképe a vizben látszott. A templomban ült a királyné elgondolkozó alakja. Az architektonikus részt is magam terveztem s nagy síkerem volt vele, mert bár a pályázaton a legkiválóbb építészek is résztvettek, az enyémet tartották a legjobbnak.

- Önben egy kiváló építész veszett el! - mondotta Schulek, a Mátyás-templom építője.

A helykérdés miatt azonban megint nem volt eredmény s az utolsó szűkebb pályázaton, amelyre engem is felszólítottak, ismét a régi hely mellett döntöttek. Mind a két versenyben résztvett a fiatal Greff Lajos is, aki akkor még nem volt a vöm. Díjat is kapott s mint uj tehetséget emlegették. A finisben Zala győzött. Addig-addig pályáztattak bennünket, amig valami jót csinált..."

(Forrás: Róna József: Egy magyar művész élete, 717. oldal)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Róna József: Erzsébet királyné gödöllői szobra
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Róna József: Egy magyar művész élete
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Róna József: Erzsébet királyné
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1940x630 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer