D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Sesleria_sadlerana.jpg
C Í M 
F ő c í m : Sesleria sadlerana [Budai nyúlfarkfű]
B e s o r o l á s i   c í m : Sesleria sadlerana [Budai nyúlfarkfű]
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lilly M
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-06
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2007-09-19
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Wikipédiába való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2007-06
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Növényvilág
M e g n e v e z é s : Wikipédia
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-ShareAlike 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Biológia, etológia
A l t é m a k ö r : Növénytan
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : növénykép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : vadon termő növény
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pázsitfű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : zárvatermő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyszikű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A budai nyúlfarkfű (Sesleria sadleriana) a perjefélék (Pooideae) nyúlfarkfű (Sesleria) nemzetségének egyik, a Kárpát-medence középső részén endemikus faja. Nevét Sadler József botanikusról kapta. Jégkorszaki reliktum növény. Valamennyi termőhelye - Pilis, Budai-hegység, Naszály - a Dunakanyarban van. Jelentős állományát védik a Budai Sas-hegy Természetvédelmi Területen. 20-40 cm magas növény. Tőlevelei aránylag merevek, kb 3 mm szélesek, világos középérrel és szegéllyel. A buga 2-3 cm hosszú, eleinte fénylő sötét acélkék színű. A toklász kb 4 mm hosszú, csúcsának középső szálkája legfeljebb ennek a harmada. Az erdélyi nyúlfarkfű, valamint a magyar nyúlfarkfűtől leginkább a toklász csúcsának rövidebb szálkája alapján különböztethető meg. A tarka nyúlfarkfűtől pedig merevebb levelei és hosszabb acélkék bugája alapján különbözik. Mészkedvelő; jellemzően a dolomit sziklagyepek növénye. Alkalmazkodott a melegebb éghajlathoz, de így is jellemezően az északra néző mészkő-, illetve dolomitlejtőkön él. A budai nyúlfarkfüves dolomitsziklagyep (Seslerietum sadlerianae) növénytársulás társulásképző, névadó faja. Alárendelt jelentőségű a zárt dolomitsziklagyepekben (Festuco pallenti - Brometum pannonici). Márciustól májusig virágzik. Magyarországon védett, eszmei értéke 2000 Ft. (Forrás: Wikipédia)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Selso: Sesleria heufleriana a3 [Erdélyi nyúlfarkfű]
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2600x2000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn