D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1155.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009969
C Í M 
F ő c í m : Balassa János nyomtatott hirdetése
B e s o r o l á s i   c í m : Balassa János nyomtatott hirdetése
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Balassa
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1518-1577
V I A F I d : 80273263
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-28
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : hirdetés
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar művelődéstörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar művelődéstörténet
S z e r z ő : [szerk.] Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2003
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 68 7
T e c h n i k a : nyomtatott
T í p u s : kézikönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hirdetés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : párbaj
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Balassa János (1518-1577)
V I A F I d : 80273263
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1546
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Balassa János nyomtatott hirdetése, melyben nyilvánosan tudatja Don Francesco Lasso spanyol lovassal, hogy vele királyi engedelemmel a kijelölendő időben és helyen, bárminő fegyverrel megküzdeni készen áll.
(Balassa-levéltár az Országos Levéltárban.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Balassa János I. Ferdinánd udvaránál összetűzött egy Francesco Lasso nevű lovaggal, aki az elszenvedett sérelemért őt nyilvános hirdetménnyel párviadalra hívta ki. Balassa az ország rendeinek közbenjárására királyi engedelmet kapott a fegyveres elintézésre s most ő is falragaszon válaszolt: a kihívást elfogadja és három hónapig bármilyen fegyverrel elégtételt ad. Családi hagyomány szerint a viadal Balassa győzelmével végződött; Mocsáry Antal más forrásból azt írja (Nógrád vármegyének esmertetése), hogy a spanyol nem jelentkezett. Az érdekes nyomtatványt félnagyságban mutatjuk be. Kiragasztott példányai valószínűleg aláírással voltak ellátva.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vácz Elemér: Két udvar, két főnemesség
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 836x490 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella