D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1371.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/025700/025766/1371_kiskep.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009969
C Í M 
F ő c í m : Balassa Bálintnak tulajdonított színmű töredéke (1588-1590)
B e s o r o l á s i   c í m : Balassa Bálintnak tulajdonított színmű töredéke (1588-1590)
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-06-30
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar művelődéstörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar művelődéstörténet
S z e r z ő : [szerk.] Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2003
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 68 7
T e c h n i k a : nyomtatott
T í p u s : kézikönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Szépirodalom, népköltészet
A l t é m a k ö r : Klasszikus magyar irodalom
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : színmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dráma
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Balassi Bálint (1554-1594)
V I A F I d : 36959976
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1588-1590
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Balassa Bálintnak tulajdonított színmű töredéke (1588-1590).
(Országos Széchenyi-Könyvtár.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Balassa drámai munkájának egyetlen példányban fennmaradt töredéke ismeretlenül Knauz Nándor könyvtárában lappangott s azt a gyűjtemény eladásakor, e sorok írójának kezdeményezésére az Országos Széchenyi Könyvtár szerezte meg. Ismertetését és méltatását a költő életírójának, Erdélyi Pálnak köszönjük. Hasonmásunk az összesen négy levélből álló töredék két oldalát mutatja be mintegy felényi kisebbítésben. Erdélyi szerint bánfai nyomtatás.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Császár Elemér: Vallásos és hősi irodalom
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Erdélyi Pál: Balassa Bálint : A Comoedia töredéke
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1113x879 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella