D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 2092.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/025800/025833/2092_kiskep.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009969
C Í M 
F ő c í m : Részlet Neuhauser Ferenc nagyszebeni tanár Vásár Erdélyországban című képsorozatából
B e s o r o l á s i   c í m : Részlet Neuhauser Ferenc nagyszebeni tanár Vásár Erdélyországban című képsorozatából
A L K O T Ó 
S z e r e p : festő
B e s o r o l á s i   n é v : Neuhauser
U t ó n é v : Franz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1763?-1836
V I A F I d : 295847666
S z e r e p : litográfus
B e s o r o l á s i   n é v : Lanzedelli
U t ó n é v : Karl
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1815-1865
V I A F I d : 80263993
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-07-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-02-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Magyar művelődéstörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyar művelődéstörténet
S z e r z ő : [szerk.] Domanovszky Sándor, Balanyi György, Szentpétery Imre, Mályusz Elemér, Varjú Elemér
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2003
E r e d e t i   I S B N : 963 9374 68 7
T e c h n i k a : kőnyomat
T í p u s : kézikönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : vízfestés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : akvarell
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : litográfia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : vásár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 1819
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Erdély
G e o N a m e s I d : 664661
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Részlet Neuhauser Ferenc nagyszebeni tanár Vásár Erdélyországban című képsorozatából. 1819.
(Történelmi Képcsarnok.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Hat lapból álló sorozat egyik részlete. A híres szebeni országos vásár jeleneteit Neuhauser Ferenc ottani rajztanár és festő örökítette meg vízfestményekben a XVIII. század végén. Az eredetieket a bécsi C. Lanzedelli vitte át kőre. Először három lap készült el s 1819-ben jelent meg s csak kevéssel előbb alapított Lithographisches Institut kiadásában. A következő lapok néhány évvel később láttak napvilágot. E műlapokat nem kevesebb mint 9 kövön nyomták. Közrebocsátásuk igen nagy hatást keltett, mert némi rosszul sikerült kísérletektől eltekintve, ezek voltak az első, több színben nyomott litografiák. Senefelder új találmányának olyan továbbfejlesztését jelentették, amely a nehezen népszerűsíthető kőnyomást egyszerre a legfontosabb sokszorosító eljárások közé emelte.
A képek különféle jelzésekkel vannak ellátva. Egyiken ez olvasható: Jahrmarkt in Siebenbürgen. Nach der Natur aufgenommen von Franz Neuhauser Professor zu Hermanstadt. Farbendruck. Lithographisches Institut in Wien. Bh. 2. Egy másikon: Vásár Erdély országba. A harmadikon: Foire en Transilvanie. A 3. sz. lapon: Gez. von Lancedelly. Méretük átlagosan (a képmezőt mérve) 52.5×34 cm. Az egyes lapok egybefüggenek s összeillesztve több mint három méter hosszú képet adnak. Művelődéstörténeti szempontból a képek különösen becsesek, mert a sokféle erdélyi viselet gazdag sorozatát mutatják be.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Párdányi Miklós: Nép, nemzet, nemzetiség
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 725x505 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella