D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : banlaky_big_hadt_0616_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek009967
C Í M 
F ő c í m : A dürnkruti csata 1278. augusztus 26-án
B e s o r o l á s i   c í m : Dürnkruti csata 1278. augusztus 26-án
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : A két fél csatarendje Lorenz és Dudik szerint
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : A két fél csatarendje Köhler tábornok szerint
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : Kölcsönös helyzet 1278. évi aug. 23.-tól 26. reggelig
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : A két fél csatarendje Horneck stajer rímes krónikája szerint
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : Helyzet 1278. aug. 26-án d.e. 10h tájban
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : Helyzet 1278. aug. 26-án d.e. 11h tájban
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : Helyzet 1278. aug. 26-án déltájban
M i n ő s í t ő : részcím
E g y é b   c í m : Helyzet 1278. aug. 26-án d.u. 2 és 3h között
M i n ő s í t ő : részcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-05-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-08-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térkép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar nemzet hadtörténelme
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar nemzet hadtörténelme
S z e r z ő : Bánlaky József
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 2001
E r e d e t i   I S B N : 963 86118 7 1
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Hadtudomány, katonapolitika
A l t é m a k ö r : Hadtörténet
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténelmi térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : hadműveleti térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : csata
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dürnkrut
G e o N a m e s I d : 7871730
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1278. augusztus 26.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Mátyás király csatarendje a schottwieni hadiszemle alkalmával 1487. júl. 10.
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bánlaky József: A dürnkruti csata 1278. augusztus 26-án
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 5
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1120x1251 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Drótos Emilia