D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : rezbanya_1815_001resz.jpg
M a s t e r   p é l d á n y   l e l ő h e l y e : dmek006382
C Í M 
F ő c í m : Plann uiber den vermög Contract bestehenden Rézbanier Werks Tarrain samt dem angeschlosenen Theil von Dorfs Tarrain Pojana
B e s o r o l á s i   c í m : Plann uiber den vermög Contract bestehenden Rézbanier Werks Tarrain samt dem angeschlosenen Theil von Dorfs Tarrain Pojana
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Rézbánya, Pojána erdőtérkép 1815
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kirchschlaeger
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S o r s z á m : 2
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Fest
U t ó n é v : Franz
I n v e r t á l a n d ó   n é v : I
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Emődi
U t ó n é v : András
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-02-21
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : térképrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Bihar megyei kéziratos térképek
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : BmÁLvt. Tv. 1030
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
M e g j e l e n é s : [S.l.], 1815.
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 80x72 cm
M é r e t a r á n y : 400 Klaster[=51 mm], 1:14400
T e c h n i k a : kézi színezés, papír
L e l ő h e l y : Bihar Megyei Állami Levéltár Tervtára
T í p u s : térkép
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Emődi András
M e g j e g y z é s : Nagyvárad
T É M A 
T é m a k ö r : Térképek, grafikus anyagok
A l t é m a k ö r : Történelmi térképek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : erdészeti térkép
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Rézbánya
G e o N a m e s I d : 685766
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pojána (Hunyad)
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Bihar megye
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Románia
G e o N a m e s I d : 798549
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1815
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Az ábrázolt terület: a kincstári tulajdonban lévő rézbányai bányaüzemek és a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség rézbányai erdőbirtoka (a pojánai erdőbirtokkal együtt) Határai: Gränze mit den Grosward. bisthümlich. Ortschaften Fonatza und Ober Kimbana (!), Gränze mit dem Griechisch Unirten Bisthüme Belenyes Kiskoh und Magura, Gränze mit Siebenbürgen (Dorf Lapus), Gränze mit den Grosw. bist. Dorf Szelestye, Gränze mit dem Grosw. bisth. Dorf Pojana, Wald zu dem Dorf Ober-Verzár Igen részletes táblázat (a címmel közös, díszes keretben), elsősorban az ábrázolt erdőterületek adataival és jelmagyarázattal (Beschreibung uiber dem mit Rother Graenze bezeichneten gegenvaertigen Wald Tarrain ...) - Tájolása: É-D, iránytű - Víz- és domborzatrajz nevekkel - Művelési ágak színezéssel és jelekkel, dűlőnevek; Az erdőterület részekre osztva (jelekkel - ld. táblázat) típusok és életkor szerint - Rézbánya (és az olvasztókohók), továbbá Pojána pontos településszerkezetei, épületek, templomok - Utak
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bihar megyei kéziratos térképek (1754-1888)
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 5
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2304x1728 pixel
S z í n : színes
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Kekk Adrienn
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer