D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : fel_1616.jpg
C Í M 
F ő c í m : Grafit [Dunavarsány]
B e s o r o l á s i   c í m : Grafit [Dunavarsány]
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Herman Ottó Múzeum Ásványtára
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : támogató
T e s t ü l e t i   n é v : Magyar Ásványokért Alapítvány
S z é k h e l y : Miskolc
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Ásványvilág
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Magyarország ásványai
S z e r z ő : Herman Ottó Múzeum
M e g j e l e n é s : Miskolc : HOM, 2006
M é r e t   /   t e r j e d e l e m : 5 mm (szélesség)
T e c h n i k a : színes fotó
L e l ő h e l y : Herman Ottó Múzeum
T í p u s : adatbázis
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Magyarország ásványai
T É M A 
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Geokémia, ásványtan
T é m a k ö r : Földtudományok, földrajz
A l t é m a k ö r : Ásványi nyersanyagok
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ásvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : terméselem
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafit
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Dunavarsány
G e o N a m e s I d : 3053434
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Pesti-hordaléksík
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : (A HOM leírása)
Ásványnév: Grafit
Ásványnév angolul: Graphite
Képlete: C
Kristályrendszer: Hexagonális vagy trigonális
Osztály: Terméselemek
Megjelenés: Táblás kristályok; tömeges, lemezes, pikkelyes, oszlopos, szemcsés, tömött vagy földes halmazok; sugaras szerkezetű gömbös aggregátumok. A nyomási ikresedés háromszögő vagy hatszögű barázdákat okoz a jól fejlett kristályok bázislapján.
Hasadás: {0001} sz. tökéletes
Törés:
Keménység: 1-2
Sűrűség (g/cm3): 2,09-2,23
Átlátszóság: Opak, nagyon vékony pikkelyei áttetszőek
Szín: Vasfekete, acélszürke
Karc: Fekete, fénylő acélszürke
Fény: Fémes, fénytelen, földes
Előfordulás, képződés: Üledékes szervesanyag metamorfózisa útján képződik; magmás kőzetekben elsődleges alkotó is lehet.
Név eredete: A görög írni szóból, a gyakori felhasználására utalva.
Megjegyzés: Papíron nyomot hagy.
Gyakoriság: gyakori
Lelőhely: Dunavarsány
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : SDT : A grafit ásványok
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Wikipédia: Grafit
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 800x680 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella