D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : csipp.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/000200/000285/csipp_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Csipp, csepp kánon
B e s o r o l á s i   c í m : Csipp, csepp kánon
A L K O T Ó 
S z e r e p : zeneszerző
B e s o r o l á s i   n é v : Vántus
U t ó n é v : István
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1935-1992
V I A F I d : 117346833
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : író
B e s o r o l á s i   n é v : Weöres
U t ó n é v : Sándor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : kottagrafikus
B e s o r o l á s i   n é v : Réti
U t ó n é v : György
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-03-12
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2000-02-09
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kotta
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Kotta Tartó
T É M A 
T é m a k ö r : Kották, dalszövegek
A l t é m a k ö r : Kortárs komolyzene
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Kortárs komolyzene
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kórusmű
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 20. század
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Csipp, csepp kánon
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Vántus Istvánné adománya. Eddig kiadatlan kis kórusmű.
K A P C S O L A T O K 
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 774x1867 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer