D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 10665031.jpg
C Í M 
F ő c í m : Római katolikus templom
B e s o r o l á s i   c í m : Római katolikus templom
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Juhász
U t ó n é v : József
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-10-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-02-01
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : épületkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : római katolikus egyház
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : neogót
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Röjtökmuzsaj
G e o N a m e s I d : 3045782
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Röjtökmuzsaji Római Katolikus templom
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Bár a falu jelenlegi temploma csak a múlt század második felében épült (1879), a kegyhely története sokkal régebbi. Röjtökmuzsaj középkori templomát 1683-ban a Bécs ostromára vonuló török csapatok gyújtották fel. Egy évszázaddal később azonban újjáépült. Nem sokkal ezután, amikor II. József uralkodása alatt a kolostorok egy részét feloszlatták, a Sopron megyei Vimpácról (ma Wimpassing, Burgenland, Ausztria) a röjtöki templomba került az ottani minorita templom csodatevő hírében álló kegyszobra, a Mária-szobor. Szűz Mária közbenjáró segítsége az új helyen is megmutatkozott, ahogyan ezt a sok imameghallgatás jelezte. Ezért 1811-ben Vilt József győri püspök engedélyezte a szobor nyilvános tiszteletét, s azt a főoltárra helyezték. A kistáji jelentőségű búcsújáró helyre a környező falvak népe jár rendszeresen. A szeptemberi búcsú előtti napon éjszakai fáklyás körmenetet tartanak a faluban. A jelenlegi katolikus plébániatemplomot Handler Ferdinánd tervei alapján, neogótikus stílusban építették. A főoltáron álló kegyszobor azonban - ellentétben a történeti hagyománnyal - nem középkori, hanem a XVIII. századból való. Sok búcsújáró helyünk szokásához hasonlóan a kis Jézust és Máriát ezüst koronával megkoronázták. (Forrás: bucsujaras.hu) Amilyen dísztelen a külső homlokzat, olyan sok látnivalót kínál a belső. A főoltár építményének kettős talapzata van, rokokó keretekkel, korinthoszi oszlopok között álló barokk szobrok sorával. A háromrészes párkány felett Szent György lovas alakja látható. Oromzatán az angyalkák nemesi címereket tartanak. Az oltárképen Mária megkoronázása látható. A főoltárhoz hasonlóan gazdag a mellékoltárt, kilenc, nagyon szép barokk szobor díszíti. A szobrok 1760 körül, a Szent Szív oltárkép száz évvel később készült. A szószék hangvetőjén magyar ruhás szent áll. Külön figyelmet érdemel Tóth István síremléke. Meanderes keretben címeres szarkofág mellett egy gyászoló nő áll. A párkányon buborékot fújó fiút a feszület választja el, az egyik kezében koponyát, a másikban kaszát tartó halál alakjától. Egyszerre finom és játékos, bizarr és borzongató. (Forrás: vendegvaro.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Juhász József: Szidónia-kastély
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1200x1600 pixel
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán