D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : a_konyvtar.jpg
C Í M 
F ő c í m : A könyvtár
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtár
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Mader
U t ó n é v : Béla
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1941-
V I A F I d : 121386783
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2013-03-25
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2012-09-07
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Prezi
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártan általában
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtárhasználat
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtártörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtárhasználat
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvtártudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információkeresés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Kezdetben vala sötétség...Bölcsészi megközelítés: Használd a bibliotékát...! De miért kellene MA használnunk, hiszen: itt az Internet, a Google. ...rögtön itt a MEK = Magyar Elektronikus Könyvtár: És ebben a dráma teljes szövege. De persze angolul is megtaláljuk: Sőt, pl. Polonius megjelenéseire is kereshetünk... Viszont: ha ma kapható, új kiadású szakkönyveket keresünk, s miért ne tennénk, pl. modern kombinatorika szakkönyvet is találunk, de itt már csak a címlapjáról, tartalmáról, áráról tájékozódhatunk csak. Nem minden található és érhető el Interneten. Főleg nem "up to date" oktatási, kutatási és tanulási anyagok. A könyvtárat még használni kell, s az egyetemeken mindenütt a világon használják is. (...)
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dr. Mader Béla, Szeged, 2012. A KÖNYVTÁR Kezdetben vala sötétség... Bölcsészi megközelítés 2 Használd a bibliotékát...! Bölcsészi megközelítés 3 De miért kellene MA használnunk, hiszen: itt az Internet, a Google ...rögtön itt a MEK = Magyar Elektronikus Könyvtár: És ebben a dráma teljes szövege De persze angolul is megtaláljuk: Sőt, pl. Polonius megjelenéseire is kereshetünk... Viszont: ha ma kapható, új kiadású szakkönyveket keresünk, s miért ne tennénk Pl. modern kombinatorika szakkönyvet is találunk, de itt már csak a címlapjáról, tartalmáról, áráról tájékozódhatunk csak Nem minden található és érhető el Interneten Főleg nem "up to date" oktatási, kutatási és tanulási anyagok A könyvtárat még használni kell s az egyetemeken mindenütt a világon használják is De abban a minimum három évben, ameddig hallgatók lesznek: biztos, hogy kell használni Tehát: NEM BAJ, HA TUDOM, HOGYAN KELL HASZNÁLNI! Azonban: kinek örömteli, kinek szomorú valóság A kezdetek pontos adatok nincsenek, de a fő cél: közigazgatási iratok, államiratok, levéltári jellegű anyag gyűjtése megőrzése korlátozott használtatása Vissza tehát az elejére: Egy kis könyvtártörténet: a múlt 1 Amiről tudunk ..... NINIVE -- Assurbanapli i.e. 668-626 agyagtáblák (iratok, oklevelek, levelek, vallásos szövegek) őrszó, katalógus a múlt 2 Az első "könyvek: ékírásos agyagtáblák Alexandriai könyvtár: MUSEION könyvtára i.e. 300, Ptolemaioszok papirusztekercs, kapsa, syllabus katalógus (Kallimachos, Zenodotos) könyvtárépület: nagy terem, falakon polcok, közöttük szobrok "könyvek" elhelyezése: szakrendi "beszerzés": másolás, vétel olvasás: oszlopcsarnok, séta, hangos olvasás a múlt 3 Az ókori alexandriai könyvtár (számítógépes modell) A könyvtár bejárata (számítógépes modell) A könyvtár belül (számítógépes modell) Az újabb "könyv": a papirusz ... a papirusztekercsek elhelyezése a múlt 4 Római birodalom Caesar: állami könyvtár terve (Terentius Varro: De bibliothecis) Nyilvános könyvtárak szakrend, két osztály: görög és latin, fontos iratok és tudományos munkák provinciák követik a példát (bibliofilek) épület: a használatért: oszlopcsarnok, terem, keleti fekvés, szemnek jó színek a múlt 5 Ilyen lehetett egy nagy római könyvtár, ez azonban a görög Efezoszban volt KÖZÉPKOR Róma bukása: keleten (Bizánc) még fejlődés nyugaton: hanyatlás papirusz helyett pergamen nyugat: kolostori könyvtárak Cassiodorus Vivariuma (könyvtár + másolóműhely) Nagy Károly: udvarában tudós papok, írásreform, könyvdíszítés kolostori könyvtárak: Fulda, Corbie, Reichenau, Regensburg, Cluny, St. Gallen stb a könyv érték, kevés könyv, primitív katalógusok, korlátozott használat elsősorban biblia, teológiai munkák, liturgiai könyvek a múlt 6 Késő középkor Egyetemi könyvtárak megjelenése Sorbonne 1250 körül ajándékozás, csere, másolás, szerzői ajándék Bibliotheca Magna: gyakran használt kódexek (láncos könyvek), pultkönyvtár Bibliotheca Parva: ritkábban használt könyvek (ezeket kölcsönzik is) a múlt 7 a kézzel írott könyv: a kódex ... és aki írja: "a történész" középkori könyvtár, olvasópult, "láncos könyvek" ... és ezek is a nagy könyvek olvasását segítik Reneszánsz könyvtári tekintetben az antik világ újjászületése antik értékek felderítése, mentése másolás gyűjtőszenvedély megjelenése pápák, uralkodók könyvtárai, nagy főúri és főpapi könyvtárak (Vaticana, Ambrosiana, Corvina) a múlt 8 Lényegi bekapcsolódás a könyvtártörténetbe a kódexek korában: püspökségek, kolostorok A hazai középkori könyvkultúra fénykora: 1401--1526 káptalani könyvtárak, plébániai könyvtárak humanista könyvtárak: Vitéz János, Janus Pannonius A Corvina-könyvtár alapítási éve ismeretlen, de 1464-ben már Itáliában is ismert rendszeres és "tervszerű" gyarapítás: Tadeo Ugoletto tetőfokán 2000-2500 kötet (főleg kódexek), ma 650 kötet filozófia, történelem, filológia, retorika, költészet, csillagászat, orvostudomány, hadtudomány, teológia, földrajz a fő területek Hazai kitekintés Mátyás Corvinái közül ... Reformáció, ellenreformáció Könyvtárak pusztulása (háborúk, parasztlázadások) Luther: felhívás könyvtárak felállítására városi könyvtárak, egyházi könyvtárak fejlődése fokozott nyilvánosság protestáns fejedelmek könyvtáralapításai (Albrecht porosz herceg: Königsberg, Julius, Braunschweig hercege: Wolfenbüttel Ágost, szász választófejedelem: Drezda stb.) a múlt 9 Ősnyomtatvány incipit, explicit, miniatura, ligatura A könyvnyomtatás feltalálása A biblia egy oldala Az 1455-ös Gutenberg-biblia a BML-ban a tudós munkájához hozzátartozik a könyv... A katolikusok is alapítanak: pl. bécsi Hofbibliothek, de: a "klasszikus" példa: ESCORIAL 65 x 11 x 11 m már nem pultok: a falakon polcok, majd galériás megoldás, márványasztalok, glóbusok, természettudományi eszközök A barokk: teremkönyvtár Magyar teremkönyvtárak: Keszthely és Zirc Magyar teremkönyvtárak: Sárospatak és Pannonhalma Felvilágosodás tudományok osztályozásának szakkönyvtárak kialakulása állomány elhelyezése szakrendi: teológia, megjelenése az enciklopédikus könyvtárak alkonya jogtudomány, természettudomány, művészetek, szépirodalom, történelem nemzeti könyvtárak létrejötte a mai könyvtári rendszerek körvonalainak kialakulása a múlt 10 Egy kis szocializmus ... elvileg: könyvtári rendszer alapelv: "egész országra kiterjedő hálózat" "demokratikus jogok mindenkinek": az egyenlő esélyek kívánalma könyvtári hálózatok, hálózatok hálózata könyvtári törvények (1956, 1976) együttműködési körök (szakterületi, regionál is) Hú de szép: lelkes törekvések, konferenciák, elhatározások, De nincs pénz, sem anyagi érdekeltség sem létrehozásban, sem működtetéshez a múlt 11 (Ugrás haza és a közelmúltba) 1990 után elsőnek mozdul a felsőoktatási könyvtárügy helyzetelemzés, stratégiai célok kijelölése egyetemi stratégia: tömegképzésre átállás, de színvonal tartás a tanítás, tanulás és a kutatás szabadsága többkarú egyetemek integráció egyetemi könyvtárak ekkor: nem képesek sem a mennyiségi, sem a minőségi igények kielégítésére szolgáltatások színvonala messze az európai alatt sem állandó, sem elegendő forrás nincs a fejlesztéshez a jelen 1 Könyvtári fejlesztési célok: könyvtári beszerzések növelése az állomány teljességéhez szabad hozzáférés komplex könyvtár (e-dokumentumok, hagyományos dokumentumok) inspiráló környezet tanuláshoz, kutatáshoz világszínvonalú információs szolgáltatások a hallgatók teljességének kiszolgálása költség hatékony struktúra a jelen 2 Most már csak néhány könyvtári alapfogalom megismerésére van szükségünk Most már tudjuk, hogy jutottunk a máig ez nem Mi a "könyvtár"? ALAPFOGALMAK 1 még ez sem ... ALAPFOGALMAK 2 Mi a "könyvtár"? Leopoldo della Santa (1816): könyv, könyvtáros, olvasó és épület gyűjtemény, amely olvasásra alkalmassá van téve Ranganathan: a könyvtár 5 törvénye, ebből a legfontosabbak: minden olvasó találja meg a maga könyvét minden könyv találja meg a maga olvasóját a "komplex könyvtár" megjelenésével a fentiek sok tekintetben kiegészítendők ALAPFOGALMAK 3 tulajdonjog: magán- és közkönyvtár hozzáférhetőség: nyilvános, zárt, korlátozottan nyilvános nagyságrend: kis, közepes, nagy könyvtár bemenet és kimenet: be: csak könyvek, csak nyomtatott, csak elektronikus, "komplex" ki: kölcsönöz, helyben használat, csak dokumentumot, információt is, hagyományos és elektronikus szolgáltatások funkció: nemzeti, közművelődési, felsőoktatási, iskolai, szakkönyvtár TIPIZÁLÁS Nemzeti könyvtár kialakulás: 18. sz. vége, okok: tudományok fejlődése, differenciálódása dokumentumtermés növekedése enciklopédikus könyvtár lehetetlensége polgári nemzetállamok kialakulása nemzeti kultúra fejlesztése Fő feladat: az ún. nemzeti tudományok irodalmának gyűjtése, "hungarica" Különböző indulások: volt királyi (Bibliotheque Nationale), arisztokrata alapítás (Széchényi), országos törvényhozás (Library of Congress) stb. FŐBB KÖNYVTÁRTÍPUSOK 1 régi OSZK Nemzeti könyvtárak A British Library régi olvasóterme Nemzeti könyvtárak Az új British Library Nemzeti könyvtárak Az új British Library olvasótermi részlet Nemzeti könyvtárak A"King's Library (III. György könyvtára aBL-ben Nemzeti könyvtárak A zágrábi nemzeti könyvtár egyetemi könyvtárként is szolgál Nemzeti könyvtárak Olvasótermi részlet Nemzeti könyvtárak Közművelődési könyvtár kialakulás: 17. század (Anglia), másutt 18. sz. második fele ok: a polgárság igénye: racionális igény az "eladható" tudás, az önművelés, később az "információ" iránt Magyarország: önkormányzatok által fenntartott könyvtárak, különféle szervek, szervezetek, testületek által fenntartott könyvtárak népkönyvtár információs könyvtár FŐBB KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2 A FSZEK egyik olvasói tere Közművelődési könyvtárak Szintén a FSZEK-ban Közművelődési könyvtárak Egy német városi könyvtár belseje Közművelődési könyvtárak és az új is lehet szép pl. Franciaországban Közművelődési könyvtárak Szakkönyvtárak a specializálódás igénye: szűkebb terület, nagyobb mélység Néhány hazai: MTA Könyvtára Országgyűlési Könyvtár Országos Műszaki Könyvtár és Információs Központ stb. FŐBB KÖNYVTÁRTÍPUSOK 3 Egyetemi könyvtárak egyik legrégibb könyvtártípus (már az ókorban is) Iskolai könyvtárak általános és középiskolák könyvtárai cél: a tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretek anyagának biztosítása FŐBB KÖNYVTÁRTÍPUSOK 4 Nézzünk tehát egy egyetemi könyvtárat: üdvözöljük a szegedi Klebelsberg Könyvtárban Még talán emlékeznek az elejéről az alexandriai könyvtárra: átrium már ott is volt és az oszlopcsarnokokban is lehet olvasni Bejárat is volt, de: még nincs beléptető kapu és könyvkölcsönzés sem 2300 év múlva itt az új alexandriai könyvtár nappal és kívülről Az egyik olvasói tér Elektronikus tartalmak is olvashatók Este meg így néz ki... A méretek kisebbek, a lényeg ugyanaz, a MIENK kívülről Sok könyv és folyóirat -- sok különféle helyen -- sok időbe telik hozzájutni -- nincs közvetlen rátekintés (katalógusok, csak 30.000 kötet szabadpolcon) Sok elektronikus szöveg és információ -- kevés eszköz (PC, terminál) a használathoz -- kevés ismeret a helyes használathoz Sok igény a nyugodt tanulásra, önálló (elektronikus) feladatvégzésre, csoportos tanulásra, tanulás és munka közbeni kikapcsolódásra (ált. Internet használat, elektronikus levelezés) -- kevés férőhely, zsúfoltság, kevés eszköz Miért kellett??? Régi könyvtár: szűk keresztmetszetek Hallgatói szempontból: elektronizált dolgozószoba a hagyományos könyvek, folyóiratok leggyakrabban használt és jelentős része szabadpolcon (300.000 kötet) modern információs technika egyszerre sokak számára legyen használható (több száz PC a könyvtárban) tájékoztatás, oktatás az elektronikus dokumentumok, adatbázisok használatáról nyugodt, zajmentes munka, tanulás multifunkcionalitás (célirányos terek és sokoldalú kihasználás) kiegészítő szolgáltatások (dolgozat, referátum megírásától a bekötéséig, fénymásolás) Cél: sokoldalú (=multifunkcionális) modern könyvtár 1.) A könyvtár kapacitása Olvasói terek: 4.600 m2, (közel 1000 férőhely, 3-400.000 könyv és folyóirat, elektronikus tartalom, PC-ék) Külögyűjteményi terek: 330 m2 PC-kabinetek terei: 450 m2 (200 férőhely, 200 PC) Egyéni és csoportos tanulás terei: 270 m2 (90 férőhely) Multifunkcionális oktatótermek: 70 férőhely, 60 PC Könyvraktárak összesen: 2,646 m2 (8-900 ezer kötet) 2.) Könyvtárosi, informatikus könyvtárosi felkészültség Elektronikus katalógusok Elektronikus információk szervezése Tájékoztató munka Hagyományos szolgálat Mi a biztosíték? Az épület, amelyben a Klebelsberg Egyetemi Könyvtár is található: JATIK József Attila Tanulmányi és Információs Központ Az épület összesen 24. 942 m2 Ebből a Könyvtár megközelítőleg 15.000 m2 a Konferencia Központ közel 4.800 m2 a parkoló mintegy 5.000 m2 A JATIK komplex, több funkciójú épület Mi hol van? Mi hol van? Mi hol van? Mi hol van? Mi hol van? a fölszinten: Kölcsönző Tájékoztató pult Szakgyűjtemények az emeleteken: Olvasói terek Számítógépes kabinetek Egyéni és csoportos tanulás terei Dokumentumraktárak Az átriumban is lehet olvasni, találkozni, eszmét cserélni... Olvasói terek: 4,600 m2, Férőhelyek száma: 840 350-400,000 kötet "szabadpolcon" Az olvasói terekben elmélyülten tanulni... Egyéni és csoportos tanulás tere 270 m2 100 férőhely A "túloldalon" csoportok is megbeszélhetik feladataikat ... 5 nagy tematikus gyűjtemény: Általános és társadalom- tudományok Magyar és idegen nyelvek és irodalmak Történettudomány Élettudományok Természettudományok Az olvasói terek polcairól több mint 300 000 kötet vehető le... Hagyományos és elektronikus tartalmak együtt használhatók funkcionálisan jó, világos szerkezetű épületben a hagyományos és elektronikus dokumentumok bármely típusának könnyű használatát az információs forrásokhoz hozzáférést szemnek jó környezetben kényelmes, zavartalan tanulást, kutatást, művelődést hallgatói csoportok számára közös feladatvégzést biztosítva kölcsönzőhelyből az Egyetem elektronikus dolgozószobájává válik Reményeink szerint a Klebelsberg Könyvtár: mindenkinek jó tanulást, kutatást, ismerkedést, társaságot, kevés hiába való várakozást kívánva Köszönöm a figyelmüket! És végezetül: kezdetben teremtette Isten... ...már a régi görögök is... A pergamoni könyvtár romjai Az egész épületben WIFI Bölcsészi megközelítés 1
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vargáné Nánási Mária: Az Alexandriai könyvtár története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : Prezi prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 89
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : 5. verzió
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
A   f o r m á t u m   n e v e : PDF dokumentum
O l d a l a k   s z á m a : 90
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne