D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : a_konyvtar_kincsei.jpg
C Í M 
F ő c í m : A könyvtár kincsei
B e s o r o l á s i   c í m : Könyvtár kincsei
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Kajári
U t ó n é v : Katalin
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Szalmási
U t ó n é v : Krisztina
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-04-16
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-04-15
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyvtártörténet
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Könyvkiadás
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Könyvművészet, tipográfia
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : könyvtár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvkiadás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : könyvkötészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : papirusztekercs
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pergamen
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kódex
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kéziratos könyv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : II. Petrik TISZK-es Diákkonferencián, 2011. április 15-én elhangzott előadás prezentációja
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Készítették: Kajári Katalin Szalmási Krisztina 12011. 04. 15. 2. A könyvtár A könyvtár az adathordozón rögzített dokumentumok tárolására kialakított, és ezen dokumentumok gondozására, feltárására hivatott intézmény. A könyvtár magyar elnevezés a görög bibliothéka szó tükörfordítása. 2 3. Könyvtárak típusai: Nemzeti könyvtár Közművelődési könyvtár Szakkönyvtár Felsőoktatási könyvtár Iskolai könyvtár Gyermekkönyvtár Elektronikus könyvtár 3 4. Könyvtár története: Ókorban: Ebla: a legrégebbi könyvtár 16 000 Agyagtábla Alexandria, papirusztekercsek((i.e. 300 körül) - 700 000 tekercs Római közkönyvtárak IV. század 4 5. Középkorban:Egyházi, iskolai könyvtárak, magángyűjtemények Pannonhalmi bencés monostor (966):80 kötet, 250 mű Bibliotheca Corviniana: Mátyás királykönyvgyűjteménye, a reneszánsz egyik leggazdagabb magángyűjteménye, közel 2000 kötettel 5 6. Újkorban: Országos Széchényi Könyvtár:Széchényi Ferenc 1802-ben az államnak ajándékozta 15000 kötetes magánkönyvtárát Akadémiai könyvtár: Gróf Teleki József 1826-ban az MTA-nak ajánlotta fel gyűjteményét Fővárosi Nyilvános könyvtár:Szabó Ervin 1904-ben alapította Magyar Elektronikus Könyvtár 6 7. A könyv meghatározásai:Kisgyerek:Amit a nagyok olvasnak, a kicsik megnézegetik a képeket. Tanár: Egy utazást jelent, ahol új ismereteket, tájakat ismerünk meg, élményekkel gazdagodunk. 7 8. Könyvek fajtái: Ismeretközlő Szakkönyvek Ismeretterjesztő könyvek Irodalmi művek Szépirodalom Szórakoztató irodalom Segédkönyvek Lexikonok (betűrend), Enciklopédia (tematika) Szótárak (egynyelvű, kétnyelvű) Atlaszok 8 9. A könyvek története:Az írás megjelenése: i. e. 3000.Eleinte kőbe vésték az írásaikat.Majd agyagtáblákat használták.Ezeket a napon szárítottákés kiégették. 9 10. Papirusz:- Az ókori Egyiptomban apapirusznádból készítettpapiruszt használták azírásrögzítésére.- A legrégibb papirusztekercsnégy és félezer éves.- Gyártása csak a X-XI. század körül szűnt meg.10 11. Pergamen: - A IV. századtól vált a legnépszerűbb Bőrből készített, írásra írásalapanyaggá kiszorítva a papiruszt alkalmas anyag. - A XVI. századtól, a nyomtatás fellendülésével a papír került előtérbe, bár egyes különleges kódexekhez továbbra is használták a pergament. - Ma könyvkötéshez és egyes egyetemeken a diploma anyagaként használják. 11 12. Láncos könyvek: A szerzetesnek rengeteg idejébe került egy-egy kódex lemásolása és díszítése, az elkészült kódexet műtárgyként kezelték, ezért a polchoz láncolták, nehogy eltűnjön. Ez a szokás reneszánszban is megjelent. 12 13. Kódexek:A kódex kézzel írott középkori könyv,a IV. században jelent meg. Jellemzői:- A papír európai elterjedéséig csak pergamenre írták.- Kötése bőrrel bevont, fém kapcsokkal összefogott két fatábla. Néha arannyal,és drágakövekkel díszítették. 13 14. - A szöveget iniciáléval, lapszéldísszel, miniatúrával élénkítették. híres kódexek: - Képes krónika, - Jókai-kódex, - Festetich-kódex - Corvinák Magyarországon a XVI. századig, a könyvnyomtatás elterjedéséig virágzott a kódexírás. 14 15. Corvinák: Hunyadi Mátyás híres könyvtárából származó kódexek. Közel 2000 darab.- Ma mindössze 216 kötete ismeretes.Magyarországon 52 kötet van, a többi 15 másik országban.- A Bibliotheca Corviniana 2005-ben felkerült az UNESCO Világemlékezet listájára.- Az OSZK corvinái (34 kódex) teljes kép-, és szöveganyaga most már az interneten is tanulmányozható. 15 16. Könyvnyomtatás 1450 körül Német-római Császárság- Johann Gutenberg Magyarországon a könyvnyomtatás kezdetei egybeesnek Mátyás királyuralkodásának idejével. 16 17. Gutenberg-galaxis: A Gutenberg-galaxis kifejezés az emberi kultúrtörténetnek arra a szakaszára utal,amelyben a könyv, mint ismeretközlő közeg kiemelkedő szerephez jutott (XV. század).Az elektronikus média (rádió,tévé, majd a személyi számítógépek és a világháló) megjelenése vetette fel a kérdést, hogy ezek a felfedezések és hatásaik véget vetnek-e a könyvek és a 17 papírmédia világának. 18. E-könyv: Elektronikus formában létrehozott és terjesztett könyv.A PC-n kívül e-könyv-olvasón, okostelefonon,és PDA-n is olvashatunke-könyvet. 18 19. Előnyei: - Mobil (ágyba-, strandra vihető) - Hozzáférhetőség (korlátlan mennyiség, bárhol elérhető stb.) - Nagyítható - Nincs nyomtatási költségHátrányai: - Hosszú távú megőrzés bizonytalan - Sokféle formátum - Korlátozott használat 19 20. Bestseller:Egy könyvbestseller volt a nem jelenti a műértékességét, csupán a közönség érdeklődését. J.K.Rowling: Harry Potter J.R.R. Tolkien: Gyűrűk ura Stephenie Meyer: Twilight 20 21. Az olvasás forradalmai:Az olvasás és az olvasási szokások változása. Az első olvasási forradalom (a XII. század körül) - a hangos olvasást csendesítette el néma olvasássá A második olvasási forradalom (a XVIII. század második fele körül) - A nyomtatás forradalmával a könyv piaci termékké válik - megjelennek az újságok, a folyóiratok, a ponyvairodalom A harmadik olvasási forradalom (XX-XXI. század) - digitálisan publikált irodalom és a nyomtatott irodalom digitalizálása - megjelenik a pásztázó olvasás 21 22. Olvasási szokások: Magyar vagy külföldi íróSzoktál-e olvasni? könyveit olvasod gyakrabban?ritkán 39% igen külföldi magyar nem 56% 43% 57% 5% 22 23. Miért olvasol? 42 40 45 37 40 35 28 30 20 25 20 15 10 5 0 téma iránti kötelező szórakozás szeretek elhatározás érdeklődés 23 24. Milyen műfajt szeretsz? 46 50 38 45 36 40 35 25 30 21 25 20 15 10 5 0 fantasztikus krimi romantikus minden lélektani 24 25. Legkedveltebb írók: Stephen King J. K. Rowling Paulo Coelho Stephenie Meyer Agatha Christie 25 26. Az elektronikus dokumentumok pótolhatják-e a hagyományos olvasást? Nem, mert a nem 41% igen könyvnek lelke és varázsa van. 59% Igen, mert könnyen elérhető. Nem, mert árt a szemnek és egészségtelen. 26 27. 27 28. Forrás:Wikipédia,Moldován István: E-book, 28Kálmán Veronika: Olvasás forradalmai
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vargáné Nánási Mária: Az Alexandriai könyvtár története
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 28
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet