D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : szoftvertermekek.jpg
C Í M 
F ő c í m : A használat közbeni szoftvertermékek minőség mérése eltérő használói csoportokban
B e s o r o l á s i   c í m : Használat közbeni szoftvertermékek minőség mérése eltérő használói csoportokban
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Eszenyiné dr. Borbély
U t ó n é v : Mária
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1966-
V I A F I d : 20147905229779091939
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-15
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-04-24
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlidePlayer
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Multimédia, virtuális valóság
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Operációs rendszerek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szoftver
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : fejlesztő rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : programtervezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műszaki dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : multimédia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : programnyelv
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : számítógépes program
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : elektronikus dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : 2011
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Kaposvár
G e o N a m e s I d : 3050616
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Az előadások a következő témára: "Networkshop 2011, Kaposvár A használat közbeni szoftvertermék minőség mérése eltérő használói csoportokban Eszenyiné dr. Borbély Mária borbely.maria@inf.unideb.hu."
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Dia 1 Networkshop 2011, Kaposvár A használat közbeni szoftvertermék minőség mérése eltérő használói csoportokban Eszenyiné dr. Borbély Mária borbely.maria@inf.unideb.hu DE Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék Dia 2 Networkshop 2011, Kaposvár A használat közbeni szoftvertermék minőség fogalma A használat közbeni szoftvertermék minőség jelentése Nigel Bevan szerint a szoftvertermék minőségének használói nézete, a szoftverminőség jellemzőknek a felhasználókra gyakorolt kombinált hatása. Ez a hatás az adott használói környezetben mérhető a használói hatékonysággal, termelékenységgel és elégedettséggel, melyek méréséhez az ISO/IEC 9126-4 szabvány biztosít mérőszámokat. Dia 3 Networkshop 2011, Kaposvár A kutatás célja Elsősorban arra kerestük a választ, hogy egyetemi könyvtári környezetben a használók a könyvtári katalógus használatakor mennyire tudnak hatékony, teljes és eredményes kereséseket lebonyolítani, és ezek a tényezők milyen mértékben befolyásolják a kereséshez felhasznált szoftvertermékkel kapcsolatos elégedettségüket. A kutatatás további célja volt annak kimutatása, hogy a különböző szempontok szerint definiálható használói csoportok eredményei között van-e lényeges, kimutatható különbség a keresések hatékonysága, teljessége, eredményessége és a szoftverrel kapcsolatos elégedettségük vonatkozásában. Dia 4 Networkshop 2011, Kaposvár Elméleti háttér és módszerek A nemzetközi szoftvertermék minőség szabványok közül napjainkra a legszélesebb körben ismert és alkalmazott az ISO/IEC 9126-os szabványcsalád. A szabványcsalád legfiatalabb tagja a 2004-ben kiadott ISO/IEC 9126-4 Quality in use metrics, mely jellemzőket definiál a szoftvertermék használókra gyakorolt hatásának kimutatására és mérőszámokat ad meg a jellemzők mérésére. Az ISO/IEC 9126-4 szabvány teljesen egyértelművé teszi, hogy a szoftvertermék használat közbeni minőségét nagymértékben befolyásolja az a környezet, amelyben felhasználásra kerül, és ez a környezet függ a használóktól és az elvégzendő feladattól. A szabvány arról is rendelkezik, hogy a szoftvertermék használat közbeni minőségének méréséhez felhasználható mérőszámokat tesztkörnyezetben ajánlatos mérni, amely jelentős mértékben nem térhet el a valós felhasználói környezettől. Lényeges módszertani elvárás, hogy a tesztkörnyezet felhasználóinak képességei hasonlóak legyenek a valós környezet használói képességeihez, mert csak így lehetséges a hatékonysági, eredményességi mérőszámokból reális következtetéseket levonni. Dia 5 Networkshop 2011, Kaposvár Adatgyűjtés A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Corvina OPAC-ja 4 önálló, csak a vizsgálatban résztvevők számára hozzáférhető URL címen történő eléréssel. Ezzel lehetővé vált, hogy a teszt használók kereséseinek naplófájljai a könyvtár valós használóiétól elkülönüljenek, így mérhető, értékelhető adatokat szolgáltassanak. További nagy előnye volt a zártkörű elérésnek, hogy a vizsgálatban résztvevő személyek tetszőleges helyről, és időben, a valós környezetnek maximálisan megfelelve, végezhették el keresi feladataikat a katalógusban. Azonosításukra csak az időpont és az OPAC száma szolgált, amely alapján egyértelművé vált, hogy melyik naplófájl, melyik típusba tartozó keresőhöz tartozik, illetve így lehetett a keresések végén kitöltött szoftver-elégedettségi kérdőívet a naplófájlhoz kapcsolni. A tesztkörnyezet használói csoportját közel 100 fő alkotta, viszont a keresések naplófájljai és az elégedettségi kérdőívek átvizsgálása után már csak 58 teszthasználó munkája bizonyult teljes mértékben értékelhetőnek. Dia 6 Networkshop 2011, Kaposvár Feladat Kedves Közreműködő! Köszönöm, hogy vállalta a részvételt a szoftvertermékek használati minőségének vizsgálatában. A feladata a következő: A megadott URL címen eléri a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának online olvasói katalógusát, az alábbi feladatokat ennek a használatával próbálja meg megoldani, az egyetemi könyvtár adatbázisában keresve. Kérem, tekintsen úgy a feladatokra, mintha saját munkájához, tanulmányaihoz, kedvteléséhez lenne szüksége azok megoldására! Mielőtt hozzákezdene a feladatok megoldásához, a mellékelt kérdőív fejlécébe írja be a pontos dátumot, időt: nap, óra, perc pontossággal, és kérem, hogy a feladatok befejezésének idejét is rögzítse ugyanitt. Akkor hagyja abba a kereséseket, ha már úgy gondolja, hogy megoldotta a feladatokat vagy nincs további ötlete a megoldásokra. Utolsó lépésként, kérem, töltse ki a mellékelt kérdőívet! URL cím: Kérem, hogy az alábbi címet csak egyetlen egyszer, a feladatok megoldása során használja, mert egyébként lehetetlenné teszi az adatok kiértékelését! Köszönöm. http://webpac.lib.unideb.hu:8082/WebPac4test2/CorvinaWeb http://webpac.lib.unideb.hu:8082/WebPac4test2/CorvinaWeb Feladatok: A katonai uniformisok, a katonák viseletének fejlődése érdekli, keressen minél több dokumentumot ebben a témában! Annyira emlékszik a keresett könyv adatai közül, hogy van a szerzők között Szabó vezetéknevű és a könyv a katolikus egyház elleni titkosszolgálati tevékenységgel foglalkozik az 1960-as 1970-es évek Magyarországán. Próbálja meg megkeresni! Diószeginé Nanszák Tímea Illemteszt címmel állított össze egy könyvet gyermekek számára, melynek tárgya a helyes viselkedés, az etikett a legkülönbözőbb helyzetekben. Keressük meg, hogy meg van-e ez a könyv a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárban! Tételezzük fel, hogy tanulmányaihoz vagy munkájához szüksége lenne a génsebészet témájában 2000 és 2009 között megjelent könyv jellegű dokumentumokra. Keresse meg ezeket az adatbázisban! Napjaink sokakat aggasztó jelensége az agresszió direkt bemutatása, megjelenése a médiában. Keressen ezzel a témával foglalkozó dokumentumokat az elektronikus katalógusban! Kérem, töltse ki a kérdőívet is! Dia 7 Networkshop 2011, Kaposvár Használói csoportok A könyvtári információkeresésben való jártasságuk szerint: professzionális és nem professzionális használók. A professzionális használói csoportba tartoztak az egyetem könyvtáros dolgozói és könyvtár szakos hallgatói, oktatói, valamint a nem egyetemi dolgozó, külsős könyvtáros szakemberek, létszámuk 34 fő. A nem professzionális csoportot az egyetem nem könyvtáros dolgozói és nem könyvtár szakos hallgatói, valamint nem egyetemi dolgozó nem könyvtáros szakemberek, és olyan egyetemisták alkották, akik nem a DE hallgatói, létszámuk 24 fő. Nemük szerint 36 nő és 22 férfi alkotta a teszthasználók csoportját. Életkoruk szerint vegyes összetételű volt a használói csoport, de figyelembe véve az IT eszközök és szolgáltatások használatában mutatkozó trendeket, két életkori csoportot hoztunk létre, a 29 év alattiak (36 fő) és a 29 év felettiek (22 fő) csoportját. A teszthasználókat megkülönböztettük a szerint is, hogy kötődnek-e valamilyen módon az egyetemhez, így kaptuk a belső (43 fő) és külső (15 fő) használók csoportját. Dia 8 Networkshop 2011, Kaposvár Eredmények A használat közbeni minőség mérése az ISO/IEC 9126-4 szabvány által ajánlott mérési módszerekkel történt. Mérésre és kiértékelésre került a naplófájlok alapján a feladat elvégzésének hatékonysága, a feladat teljesítésének mértékét kifejező teljesség értéke, a feladat teljesítéséhez szükséges feladatidő, a feladat megoldásának eredményessége. A használók szoftvertermékkel és annak használatával kapcsolatos elégedettségének méréséhez, mértékének kifejezéséhez a kérdőívek szolgáltattak adatokat. Az ISO/IEC 9126-4 szabvány annak megállapítása céljából, hogy a felhasználó mennyire elégedett a szoftvertermékkel, bevezette az ún. elégedettségi fok mérőszámot. Az ajánlott mérési mód a következő:X=A/B, ahol A= a felhasználói elégedettség kérdőíven megadott számszerű értéke, B= a megkérdezettek száma. Vizsgálatunk legfőbb célja az volt, hogy objektív mérőszámok segítségével feltárjuk, hogy a szoftvertermékkel végzett munka hatékonysága, teljessége, a feladat elvégzéséhez szükséges idő és az eredményesség milyen módon és milyen mértékben befolyásolja a használói elégedettséget. Páronként vizsgáltuk a hatékonyság-elégedettség, teljesség- elégedettség, feladatidő-elégedettség és az eredményesség-elégedettség összefüggéseit, valamint külön-külön megvizsgáltuk valamennyi változó kapcsolatát mindegyik definiált használói csoportban. A kapcsolatok szorosságát indokolt és célszerű volt egy mérőszámmal jellemezni. Ebből a célból az ún. korrelációs együtthatót alkalmaztuk. Dia 9 Networkshop 2011, Kaposvár A hatékonyság mérése és a hatékonyság - használat közbeni szoftvertermék minőség összefüggései A hatékonyág mérése annak a meghatározására irányul, hogy milyen arányban érte el hibátlanul a feladat a kitűzött célt. A hatékonyság mérésére a szabvány is felhasználói teszteket ajánl, és a mérési módot a következőképpen határozza meg: M1= |1-?Ai|, ahol Ai a hiányzó vagy hibás eredmények aránya a kimenetben. Az eredmény annál jobb,minél inkább közelít M1 értéke az 1-hez. (ISO/IEC, 2004) Vizsgáltunkban a hatékonyság mérése azt jelentette, hogy a naplófájl alapján megszámoltuk, hogy az öt feladat megoldása során hány keresést bonyolított le a használó, és ezek a keresések milyen eredménnyel jártak. Számoltuk az eredménytelen keresések számát, a visszakeresett, de nem releváns találatokat eredményező, tehát hibás keresések számát, valamint a visszakeresett és releváns találatokat eredményező, tehát helyes keresések számát. Dia 10 Networkshop 2011, Kaposvár A hatékonyság számszerűsített értékei a teljes teszthasználói csoportban Dia 11 Networkshop 2011, Kaposvár Hatékonyság és elégedettségi fok korrelációs együtthatójának értéke, r = 0,29 a teljes teszthasználói csoportban Dia 12 Networkshop 2011, Kaposvár A teljesség mérése és a teljesség - használat közbeni szoftvertermék minőség összefüggései A teljesség mérésének célja annak meghatározása, hogy milyen mértékben lett teljesítve a feladat. A teljesség mérésére a szabvány is felhasználói teszteket ajánl, és a mérési módot a következőképpen határozza meg: X=A/B, ahol A a teljesített feladatok, míg B az összes próbálkozás száma (ISO/IEC, 2004) A vizsgálatban teljesített feladatnak tekintettünk minden feladatot, amelyik eredményt hozott, függetlenül attól, hogy az eredmény hibás vagy helyes volt-e. A teljesség mértéke annál nagyobb, minél inkább közelít az érték az 1-hez, mert ez azt jelenti, hogy a próbálkozások többsége eredményt hozott. Vizsgáltunkban a teljesség mérése azt jelentette, hogy a naplófájl alapján megszámoltuk, hogy az öt feladat megoldása során hány keresést bonyolított le a használó, és ezek a keresések milyen eredménnyel jártak. Számoltuk a visszakeresett, de nem releváns találatokat eredményező, tehát hibás keresések számát, valamint a visszakeresett és releváns találatokat eredményező, tehát helyes keresések számát. Dia 13 Networkshop 2011, Kaposvár A teljesség számszerűsített értékei a teljes teszthasználói csoportban Dia 14 Networkshop 2011, Kaposvár Teljesség és elégedettségi fok korrelációs együtthatójának értéke, r = 0,18 a teljes teszthasználói csoportban Dia 15 Networkshop 2011, Kaposvár A feladatidő mérése és a feladatidő - használat közbeni szoftvertermék minőség összefüggései A metrika célja annak a meghatározása, hogy mennyi ideig tartott a feladat teljesítése. A méréseket a szabvány ajánlása szerint felhasználói tesztekkel végezhetjük el. A mérési mód: X=Ta, ahol Ta a feladat elvégzésére fordított idő. (ISO/IEC, 2004) Minél kisebb X értéke, annál jobb, hiszen ez azt jelenti, hogy a feladat elvégzéséhez kevesebb időre volt szükség. Vizsgáltunkban a feladat elvégzésére fordított idő mérése azt jelentette, hogy a naplófájl alapján kiszámoltuk, hogy az öt feladat megoldása külön-külön mennyi ideig tartott, majd kiszámoltuk a feladatok elvégzéséhez szükséges összes időt. Dia 16 Networkshop 2011, Kaposvár A feladatidő számszerűsített értékei a teljes teszthasználói csoportban Dia 17 Networkshop 2011, Kaposvár A feladatidő és elégedettségi fok korrelációs együtthatójának értéke, r = -0,07 a teljes teszthasználói csoportban Dia 18 Networkshop 2011, Kaposvár Az eredményesség mérése és az eredményesség - használat közbeni szoftvertermék minőség összefüggései A feladat eredményessége mérésének célja annak meghatározása, hogy a használók milyen hatékonysággal tudnak dolgozni a vizsgált szoftverrel. A feladat eredményességének mérésére a szabvány felhasználói teszteket ajánl, és a mérési módot a következőképpen határozza meg: X=M1/T, ahol M1 a feladat hatékonysága, T pedig a feladat elvégzésére fordított idő. A mérési mód értelmezése a következő: 0<=X. Minél nagyobb X értéke, annál jobb, hiszen ez azt jelenti, hogy a feladat elvégzésre fordított időhöz képest jó az eredményesség. (ISO/IEC, 2004) Dia 19 Networkshop 2011, Kaposvár Az eredményesség számszerűsített értékei a teljes teszthasználói csoportban Dia 20 Networkshop 2011, Kaposvár Az eredményesség és elégedettségi fok korrelációs együtthatójának értéke, r = 0,13 a teljes teszthasználói csoportban Dia 21 Networkshop 2011, Kaposvár Professzionális és nem professzionális használók elégedettségi szerkezete Dia 22 Networkshop 2011, Kaposvár Nők és férfiak elégedettségi szerkezete Dia 23 Networkshop 2011, Kaposvár 29 év alattiak és felettiek elégedettségi szerkezete Dia 24 Networkshop 2011, Kaposvár Belső és külső használók elégedettségi szerkezete Dia 25 Networkshop 2011, Kaposvár Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Moldován István: E-könyvek az elektronikus könyvtárban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x574 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet