D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : tudasbazisok.jpg
C Í M 
F ő c í m : Tudásbázisok alkalmazása
B e s o r o l á s i   c í m : Tudásbázisok alkalmazása
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Racsko
U t ó n é v : Réka
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1986-
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-09-18
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-10-06
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Internet használat
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Ipartörténet
T é m a k ö r : Számítástechnika, hálózatok
A l t é m a k ö r : Mesterséges intelligencia
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tudás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás alapú társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : alkalmazás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : internet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : weblap
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanulás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információs rendszer
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Tudásbázisok alkalmazása
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Tudásbázisok alkalmazása A tudásbázisok fogalmi keretei fogalmi meghatározása nem egységes sem Európában, sem a tengerentúlon oktatási értelemben gazdasági, vállalati szférában Tudásbázisok a nagyvilágban (oktatási szempontból) AMERIKA knowledge base knowledge base management (tudásmenedzsment) tudásmenedzsment (KM-knowledge management) fogalom inkább átfogó, általánosabb értelemben használatos, a tudásbázis ennek egy speciális fajtája. A tudásbázisok szinte az összes tudományterületet lefedik. FRANCIAORSZÁG A Tudásmenedzsment az adatok gyűjtésének, osztályozásának, elemzésének, a szervezettel való megosztásának integrált folyamata. A folyamatot összekapcsolják a szerzett tapasztalatokkal a menedzsment információs rendszerben. Mesterséges intelligencia Ausztria, Hollandia, Belgium, Luxemburg Wissensbasis Wissensdatenbank. Egy rendszer, ahol az információ vagy a tudás akár adat együtt használatos az adattal önmagával. Adatbázishoz hasonló fogalom. A KBMS szerkezete Egyesült Királyság knowledge base kifejezés főként a tudástár, gyakran ismételt kérdések /GYIK/FAQ/ és adatbázis kifejezések szinonimájaként használatos. Tudásbázisok a nagyvilágban Kid infoURL: http://www.kidinfo.com/ Tudásbázisok hazánkban: http://tudasbazis.csillagaszat.hu/ American Library Association (ALA)- Great Web Sites For Kids URL: http://www.ala.org/gwstemplate.cfm?section=greatwebsites&template=/cfapps/gws/default.cfm FREE - Federal Resources for Educational Excellence URL: http://www.free.ed.gov/ Discovery http://school.discoveryeducation.com/lessonplans/ Sulinet Digitális Tudásbázis SDT több mint 11 000 db tanórai foglalkozásnyi digitális tartalmat foglal magában összességében több mint 1 000 000 db önállóan is felhasználható és gyűjteménybe foglalt tananyagelemet tartalmaz. Új formában: SDT új funkciókkal eLearning-eTanulás szolgáltatásokkal is bővült. A Sulinet Digitális Tudásbázis célja és felépítése Ember a természetben Biológia
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Racsko Réka: Az Internet és a web 2.0 szerepe az oktatásban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 14
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x576 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet