D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : falusi.jpg
C Í M 
F ő c í m : A visszacsatolás problémája a didaktikában
B e s o r o l á s i   c í m : Visszacsatolás problémája a didaktikában
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-22
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2013-11-28
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : SlideShare
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Közgazdaságtan, gazdaság
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : visszacsatolás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : didaktika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : pedagógia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kibernetika
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : információ- és rendszertudomány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001! Képzők Képzése Konferenciája Hazai és Nemzetközi Jógyakorlatok Új utak a neveléstudományban c. konferencia A VISSZACSATOLÁS PROBLÉMÁJA A DIDAKTIKÁBAN? Ollé János Eger, 2013. november 28. 2. 70 Falus Iván OLLÉ JÁNOS A VISSZACSATOLÁS PROBLÉMÁJA A DIDAKTIKÁBAN Kibernetika és didaktika A visszacsatolás fogalma és jelentése korszerű osztálytermi környezetben online tanulási környezetben virtuális oktatási környezetben 3. E mostani kötetben közölt tanulmány egy kiváló pedagógia szakos hallgató szakdolgozataként készült el. a szakdolgozatot elkészít ő hallgató kiemelked ő eredménnyel tesz eleget feladatának, ha - feldolgozva a rendelkezésre álló szakirodalmat - önálló ítéletalkotással referál kutatásának tárgyáról. Ez a tanulmány az egyetemi szakdolgozattal szemben támasztott követelményeknek magas színvonalon tett eleget! Budapest, 1968. december 1. ! N.S. ! (a szerző ekkor éppen 25 éves és 2 napos volt) 4. A didaktika az utóbbi években rohamosan fejlődik (11.o.) elméleti pedagógia - pedagógiai kultúra erős, koherens, kollektív tudás egy fogalom gondolkodásbefolyásoló ereje a Nagy Sándor-féle didaktikához illeszkedő elmélet 5. Kibernetika és didaktika 1969. Helmar Frank kibernetikai didaktikai modell a pedagógia teljes területének kibernetikai újraértelmezését ígérte 1970. Cube-féle kibernetikai-információelméleti didaktikai modell magas szintű matematikai megalapozás a kibernetika korszerű szemléletmódjának kíméletlenül következetes érvényesítése a modellek nem okoztak maradandó változást a fogalom befolyásoló hatása erősebb lett pl. konstruktivizmus és a konnektivizmus 6. A visszacsatolás fogalma és jelentése Falus Iván 3 megközelítése: a kibernetikai és nem kibernetikai rendszerek megkülönböztetésének alapja, a rendszeren belül lezajló információcserefolyamatok egy szakasza, a visszacsatolás folyamatát az azt lehetővé tevő információs csatornától történő megkülönböztetésre is használják az oktatási folyamat mikrostruktúrájának egyik elemeként értelmezi 7. Korszerű osztálytermi környezetben korszerű osztálytermi környezet a visszacsatolás technológiai támogatása és megvalósítása nélkül már nem létezik a visszacsatolás alkalmazása a tanár döntése a tanulási környezetben a visszacsatolásnak: technológiai akadálya nincs módszertani is egyre kevésbé 8. Online tanulási környezetben tanulást támogató online rendszerek, nem csak távoktatás nem technológia, nem tárgyi eszköz formájában jelenik meg tartalomözpontú, instruktív környezetben (domináns) feladatok a környezet minőségének indikátora tevékenységközpontú környezetben adaptív online tanulási környezetben 9. Virtuális oktatási környezetben 10. Virtuális oktatási környezetben az eredményes folyamatszabályozás alapvető eszköze a fejleszthető, programozható környezet gyakori eleme szavazórendszerek kommunikációt segítő tárgyak társas tanulási környezetben a társak tevékenysége 11. amikor a didaktika még alapvető és kollektív vonatkoztatási rendszer volt 12. Köszönöm a figyelmet! www.ollejanos.hu blog.ollejanos.hu slideshare.net/ollejanos twitter: @ollejanos youtube.com/ollejanospodcast! Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet !12
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ollé János: Internetezés és kultúra. A digitális egyenlőtlenség kulturális hatásai
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 12
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x577 pixel pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 72 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet