D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : oktatas.jpg
C Í M 
F ő c í m : Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezése
B e s o r o l á s i   c í m : Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezése
A L K O T Ó 
S z e r e p : létrehozó
B e s o r o l á s i   n é v : Ollé
U t ó n é v : János
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2014-10-10
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2014-07-05
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : prezentáció
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Prezentáció
M e g n e v e z é s : Könyvtártudomány - prezentáció
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y  J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Informatika az oktatásban
T é m a k ö r : Pedagógia, nevelés
A l t é m a k ö r : Oktatáspolitika, oktatásügy
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : tudás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tudás alapú társadalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanuló
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : tanár
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : oktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : képzés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : felnőttoktatás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Információtudomány és média a 21. század elején
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : 1. Nyílt oktatás online környezetben: a MOOC kultúrája és tanulásszervezése Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Információtudományy és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 23. 2. A nyílt oktatás didaktikai értelmezése a tanuló aktív, döntési helyzetű résztvevő: az oktatás célja, az oktatás tartalma, menete, szervezési módok és munkaformák alkalmazott eszközök, elvárt eredmények és értékelési megoldások felnőttképzés: a megküzdő és motivált felnőtt ideálja 3. A nyílt oktatás didaktikai értelmezése előnyök és fejlesztési potenciál: a tanulók önreflexiójának, tanuláshoz való viszonyának értelmezése konkrét fejlesztési, fejlődési célok megfogalmazása tanulási feladatokkal való megküzdés inspirálása a közös tartalom kiindulásként, szintetizálásként hátrány: fejlett pedagógiai kultúra és (innovatív) szemlélet szükséges 4. MOOC massive open online course online, kontakt tevékenység nélküli kurzus téma köré szerveződő közösség coursera.org, udacity.com, edx.org, canvas.net hazai pilot kísérlet: virtualis-egyetem.hu coursera.org/course/ictinprimary 5. http://www.openeducationeuropa.eu/hu/european_scoreboard_moocs 6. Módszertan / tanárszerep kurzustípusonként jelentős különbségek aktív résztvevő facilitátor, szervező hagyományos tartalomszolgáltató hatékonyság: kongruens szerepértelmezés és tevékenység oktatási asszisztensek, segítők, szerepfelosztás 7. Módszertan / kommunikáció nyílt kurzus = bárki részt vehet, vagy bárki bekapcsolódhat, vagy bárki tag lehet elsősorban kurzusfelület(ek)hez, közösségi felületek csoportjaihoz kötött rendszeres, központi kommunikáció mellett nagyfokú egyéni szabadság nemzeti kiscsoportok esetenként hálózati kommunikációs jelenségek 8. Módszertan / oktatási tartalom a kurzus ütemezéséhez igazodó központi tartalom hagyományos, iskolás, megtanító tartalom tetszőleges tartalommegosztás - közösségi tartalomértékelés fontos a tartalomcsere, tartalomgyűjtés, tartalomról szóló diskurzus a tartalomnak részben a kurzustevékenység is forrása 9. Módszertan / értékelés kurzustípusonként jelentős különbségek célzott gyakorló feladatok szummatív értékelő feladatok automatizált vagy egyéni javítással érdemi tanári konzultáció a feladatmegodásról csoportos, közösségi visszacsatolás természetessége szummatív minősítés meglepő igénye 10. MOOC értelmezések realista konnektivizmus globális tudásközösségek web2 kultúra megkésett megkezdése MOOC hype magyar MOOC - oktatásmódszertani indikátor oktatásszervezése nem mindenben = nyílt oktatás érdeklődő, nyitott tanulók vs. szerepértelmezések 11. Felnőttképzési problématérkép direkt marketing tevékenység tudáshozzáférés biztosítása - szociális küldetés költséghatékony, korszerű nemzetközi megjelenés kihelyezett nyílt nap PR vs.alacsony megértésű reklámképzés cunami adatbányászati elemzések (piactérkép) rejtett belső minőségbiztosító hatás amerikai túlsúly - feltörekvő Európa bizonytalan hazai távoktatási kultúra (személyesség) bizonytalan felnőttképzési kultúra (külső motiváció) 12. MOOC előnyök globális kommunikációs közösségekre optimalizált intézményes oktatási területen túli célok, tartalom, résztvevők, szervezés több, mint kurzus: aktuálisan magas minőségű közösség, heterogén csoport eltérő tanulói elvárások ellenére hatékony lehet oktatási keret, ami kreatívan alakítható specifikus tartalom 13. http://www.moocmooc.com/ http://bit.ly/1tyoHCg 14. MOOC hátrányok divat, hype görbe fázisok a tanulás illúziója - tanulástörténeti negatív tapasztalat lehetősége hagyományos szerepértelmezések - csalódás lemorzsolódási arány tervezetlensége hagyományos képzésekkel történő összehasonlítása (kompetenciafejlesztés, tanusítvány, minőség, stb) 15. prezentáció: slideshare.net/ollejanos podcast: youtube.com/user/ollejanospodcast blog.ollejanos.hu facebook.com/dr.olle.janos twitter:@ollejanos andm127 Ollé János ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Információtudomány és média a 21. század elején andragógia MA - 2014. április 23.
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Racsko Réka: Az Internet és a web 2.0 szerepe az oktatásban
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : PowerPoint prezentáció
O l d a l a k   s z á m a : 22
T e c h n i k a i   m e g j e g y z é s : Microsoft Office PowerPoint 2003
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 770x578 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 180 DPI
S z í n : színes
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Nagy Erzsébet