D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende1_66_e.jpg
C Í M 
F ő c í m : A Magyar Kurir fejképe
B e s o r o l á s i   c í m : Magyar Kurir fejképe
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-04
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : nyomtatvány
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T é m a k ö r : Média, tömegkommunikáció
A l t é m a k ö r : Sajtó- és médiatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyar Kurir
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : hírlap
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Szacsvay Sándor (1752-1815)
V I A F I d : 121464503
M i n ő s í t ő : személynév
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bécs
G e o N a m e s I d : 2761369
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Kurir fejképe.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A Magyar Kurir czímű politikai és vegyestartalmu hetilapot Szacsvay Sándor, több gúnyos röpiratnak és Blumauer modorában irt szatirikus versnek szerzője, a nemzeti műveltség egyik buzgó terjesztője alapította, 1787-ben. A lapot Bécsben nyomták és hetenkint kétszer, kedden és pénteken jelent meg egy ívnyi terjedelemmel, nyolczadrét alakban. Szépirodalmi melléklapja volt először a Magyar Músa, majd a Kedveskedő, később a Sokféle. A Kurir előfizetési ára a melléklappal együtt helyben 20, vidéken 28 frt váltópénz volt. 47 évi fennállása után 1834-ben szűnt meg. A lap fejképe, trombitába fuvó, száguldó lovas alakot mutat, melytől jobbra Magyar-, balra Erdélyország czímere. A lovas alatti keretben, a szerkesztőnek, Szacsvay Sándornak monogramja van: Sz. S.
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ráth Mátyás: Az első magyarnyelvű hírlap, a Magyar Hírmondó első száma 1780. január 1-ről
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 804x824 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne