D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 15_001resz.jpg
C Í M 
F ő c í m : Béri Balogh Ádám levele Károlyi Sándorhoz
B e s o r o l á s i   c í m : Béri Balogh Ádám levele Károlyi Sándorhoz
A L K O T Ó 
S z e r e p : szerző
B e s o r o l á s i   n é v : Béri Balogh
U t ó n é v : Ádám
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1665?-1711
V I A F I d : 67956286
L É T R E H O Z Ó   T E S T Ü L E T 
T e s t ü l e t i   n é v : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : közreadó
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
K I A D Ó 
K i a d ó   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
S z é k h e l y e : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2007-06-12
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
G y ű j t e m é n y e n   b e l ü l i   k ó d : HL Kuruc kori gy. E. 1705/19.
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A Hadtörténelmi Levéltár Képeskönyve
S z e r z ő : Szijj Jolán
M e g j e l e n é s : Budapest : Hadtörténelmi Levéltár, 2000
E r e d e t i   I S B N : 963 9267 12 0
E r e d e t i   I S S N : 1417-9598
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g n e v e z é s : Hadtörténelmi Levéltár
J O G K E Z E L É S 
A   j o g t u l a j d o n o s   n e v e : Hadtörténelmi Levéltár
É v s z á m : 2000
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Levéltári kutatás
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : hadtörténet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : Károlyi Sándor (1669-1743)
V I A F I d : 122037620
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : dokumentum
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sótony
G e o N a m e s I d : 3045113
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 18. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Sotony, 1705. március 21. Béri Balogh Ádám levele Károlyi Sándorhoz. Kéri, a hajdúknak adjon parancsot további alkalmazásukra. HL Kuruc kori gy. E. 1705/19.
N y e r s   v a g y   O C R - e s   s z ö v e g : Méltosságos generális nékem jó k(e)g(yel)mes uram Sitkén által jövén Pottyondy Ádám uramnál szálottam, s tudakoztam eő k(e)g(yel)mitül, ha nagyságod parancsolta eő k(e)g(yel)mének valamit az haiduk véget, avagy nem, de ugy monda eő k(e)g(yel)me, hogy n(a)g(yság)od még sem(m)i parancsolatyát nem vette, ha azirt n(a)g(yság)od meg talált vólna feletkezni rolok, n(a)g(yság)od méltoztassik valamit parancsolni nékik, hogy tudhassák magokat mihez alkalmaztatni, én ma inind Sothonbul Peczőlik elmegyek, s holnap regvel valahol találhatom tiszt uraimikat n(a)g(yság)od parancsolattya szerint, conjungálnom fogom magamat eő k(e)g(yel)me(tek)kel az sárváry németnek bé menetelében sem(m)i sincs, ha mi occurentiáink lesznek fogom n(agyságo)dat tudositanom, mindenekrűl, várván továbis n(agysá)god parancsolatyátul. Kivánom Isten sok számos esztendeig éltesse n(a)g(yság)od. Datum Sothon die 21. Marty 1705. N(a)g(ysá)godnak alázatos szolgája Béri Balogh Ádám
D o k u m e n t u m   n y e l v e : magyar
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Bethlen Gábor: Bethlen Gábor levele Lippa város lakosaihoz
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
R é s z e k   s z á m a : 2
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1037x1170 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer