D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : vende2_19_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Bajza József arczképe
B e s o r o l á s i   c í m : Bajza József arczképe
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Barabás rajza után
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : digitalizálta
B e s o r o l á s i   n é v : Róth
U t ó n é v : András Lajos
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-07
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 2011-08-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be való felvétel időpontja
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : kép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : A magyar irodalomtörténet képekben
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : A magyar irodalomtörténet képekben
S z e r z ő : Vende Ernő
M e g j e l e n é s : Budapest : Athenaeum, 1905
L e l ő h e l y : http://nektar.oszk.hu/hu/manifestation/3184924
T í p u s : könyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
M e g j e g y z é s : A képanyag Róth András Lajostól. (A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtárából.)
T É M A 
T é m a k ö r : Irodalomtörténet, irodalomtudomány
A l t é m a k ö r : Magyar irodalom története
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Bajza József (1804-1858)
V I A F I d : 19696899
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : költő
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : költészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : portré
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : reformkor
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : magyar irodalom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kritikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történetíró
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Magyarország
G e o N a m e s I d : 719819
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 19. sz.
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Bajza József arczképe. (Barabás rajza után.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : BAJZA JÓZSEF (1804-1858.) lírai költő és történetíró, korá- nak egyik legképzettebb és legrettegettebb kritikusa és polemikusa, a jóízlés és szép-stílus terjesztője. Legfontosabb művei: Az epigramma theoriája (Tud. Gyüjtemény, 1828.); Figyelmeztetés pesti könyvtáros Wigand Ottó tudományos és mesterséges közönséges tárára (1830.); Válasz Döbrentey Gábornak a Conversa1tions-Lexikon ügyében (1830.) Észrevételek a Conversations-Lexikoni pörhöz (Székesfehérvár, 1840.); Melyik a valódi Aurora? (l834.); Bajza versei (Buda, 1835.). - Történeti művei: Gróf Kohári István (Aurora, 1832.); Coriolán és a háborgó Róma (Aurora, 1835.); Az éjszakamerikai egyesült országok történetei, 2 köt. (ford. ]836.); Az emberi művelődés történetei (ford. 1844.); Az angol forradalom története (e (ford. 1844.); Világtörténet I. köt., A hajdankor (1845-47.); Eudoxia császárné. A Telekiek tudományos hatása (1844.); Szózat a pesti magyar színház ügyében (Buda, 1839.) stb. - Szerkesztette a Kritikai Lapokat (1830-36.); Az Aurorát (1830-37.); az Athenaeumot és melléklapját, a Figyelmezőt (1837-43.); Kossuth Hirlapját (1848.) stb. stb.- Műveit, Bajza József összes művei czím alatt, legteljesebben kiadta Badics Ferencz VI kötetben (1901.)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Vende Ernő: A magyar irodalomtörténet képekben
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Pázmándi Horváth Endre arczképe
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 723x861 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Dávid Adrienne