D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 41460457.jpg
C Í M 
F ő c í m : Celldömölk, Evangélikus templom
B e s o r o l á s i   c í m : Celldömölk, Evangélikus templom
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Magdi51
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-01-05
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2010-09-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2010-09-29
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A fotózás dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Építőművészet
T é m a k ö r : Vallás, egyház
A l t é m a k ö r : Keresztény vallások
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : templom
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : evangélikus
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : műemlék
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : barokk
M i n ő s í t ő : stílus
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Vas megye
G e o N a m e s I d : 3043047
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : Celldömölk
G e o N a m e s I d : 3054533
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1738-1744
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : 1897
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : A 14-15. század fordulóján jött létre Nemesdömölk település elődje, amit Kis- vagy Felsődömölkként említenek. Végleges nevét a 18. században kapta Nemesdömölk, ami lakosainak társadalmi helyzetére utalt (nemes). Az 1681. évi soproni országgyűlés Nemesdömölköt artikuláris helyként jelölte meg, ahol az evangélikusok templomot építhettek. Ekkor lett a település a Kemenesaljai Evangélikus Egyházkerület központja. A templom építéséhez 1738-ban kezdtek hozzá, nem éppen ideális körülmények között. Az épület mai helyén bűzös pocsolya volt. Az evangélikus egyházközösség templomát 1744-ben advent második vasárnapján szentelték fel, ekkor Myskei Ádám volt a lelkész.
A templom úgynevezett keletelt templom, vagyis a földszinten ülő hívők kelet felé Jézus születésének és munkálkodásának helye felé néznek. Az épület alatt található kriptában temették el a gyülekezet patrónusai mellé a nemesdömölki lelkészeket is. 1761-ben kis-karzatot építettek, majd egy évre rá elkészült az orgona is. II. József rendeletével lehetővé tette a protestáns templomokra történő toronyépítést. A dömölki hívők éltek a lehetőséggel és 1796-ban megépítették a tornyot kettős kereszttel. A torony elkészülte után 24-évvel a templomhoz boltozatos helyiséget építettek és itt helyezték el a Dunántúli Egyházkerület levéltárát, és könyvtárát. Az épület mai formáját 1897-ben nyerte el. Az átépítés folyamán a régi épületet alapig elbontották, a nagy sírboltot betemették. A régi berendezésből nem maradt más, mint az oltár, a szószék egy része és az orgona. A templom felszentelése Gyurácz Ferenc püspök szolgálatával történt. A parókiát 1965-ben építették, melynek vaskerítése a templomot egykor körülvevő kerítésből származik. (Forrás: celldomolk.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Az evangélikus egyház Celldömölkön
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Celldömölki templomok
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 4000x3000 pixel
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella