D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 26814801.jpg
C Í M 
F ő c í m : Győr, millenniumi emlékmű
B e s o r o l á s i   c í m : Győr, millenniumi emlékmű
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : Boldogasszony-kő
M i n ő s í t ő : fiktív cím
A L K O T Ó 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Lakat
U t ó n é v : Imre
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Szervátiusz
U t ó n é v : Tibor
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1930-2018
V I A F I d : 5738930
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-03-27
E s e m é n y : kibocsátva
I d ő p o n t : 2009-09-14
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A Panoramio honlapjára való feltöltés dátuma.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
A   t í p u s   n e v e : szobor
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
T í p u s : szobor
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Panoramio
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Szobrászat, kerámiaművészet
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Magyar történelem 1526 előtt
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : emlékmű
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : honfoglalás
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : emberábrázolás
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : márvány
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : történelmi személy
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : szent
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : megemlékezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Győr
G e o N a m e s I d : 3052009
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 2000
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Győr legősibb részén, a Káptalandombon, a Püspöki palota oldalánál, az Aradi Vértanúk útján, az Apor Vilmos püspök tere felé néz a Boldogasszonykő, Szervátiusz Tibor, kolozsvári magyar szobrászművész 2000-ben készült, márvány alkotása.
A Magyar Millenniumnak emléket állító műemléken a következő felirat olvasható: "Mária, magyarok nagyasszonya, segítsd meg magyar népedet".
A a győri szobor fő tömbjén Mária áll, a karján a kisdeddel és az előtte térdeplő Szent István király feje fölé tartja jobb kezét. Fölöttük Jézus a feszületen látható. A márványtömböt két oldalról egy-egy csodaszarvast ábrázoló kő szegélyezi.(városom.hu Győr)
Szervátiusz Tibor méreteiben imponáló győri "Boldogasszony-köve" a felajánlás-legenda hagyományos jelenetét dolgozza fel. A Székesegyház bronzkapujával szemben helyezkedik el a három részből összeállított fehér carrarai márvány emlékmű. A középső, legnagyobb tömbbe lapos dombormű formájában mélyítette az erdélyi fafaragások stílusjegyeit követő, tömör kifejezésre törekvő művész a Hartvik-legenda szerkesztményében olvasható eseményt. A halálra készülődő, megtört István az "Ég Királynőjé"-nek ajánlotta fel "életművét", e szavakkal: "a szentegyházat a püspökökkel-papokkal, az országot a néppel s az urakkal a Te oltalmadra bízom /-/lelkemet a Te kezedbe ajánlom".
A Hold sarlóján álló, gyermekét baljában tartó Mária, fején már az "elfogadott" koronával, tekint a meghajló királyra. Jobbját áldón emeli az abroncskoronás fej fölé. Mária alakját mandorla - lángnyelvekkel csipkézett dicsfény - övezi. A háttér román stílű oszlopokon nyugvó boltívvel lezárt. Peremén felirat: "Mária, magyarok Nagyasszonya, segítsd meg népedet". Az oszlopfőn a "Magyar Millennium 2000" felirat olvasható. A reliefet testes görög keresztre feszített aszkétikus, középkorias Krisztus-ábrázolás koronázza.
A szakralitást kiemelő boltozatos kő két szárnyán a szkíta aranyszarvasok lapos, vésett vonalakkal részletezett átirata tölti meg a trapezoid hasábok felületét. Itt található kis "övveretekbe" foglalva az évezred határait jelző két évszám. Szervátiusz e jelentős műve elsőként a balladai sűrítésű, számos grafikai elemet alkalmazó domborművet hordozó kőtömbök formájával és tömegével hat. A vonalak lendülete, az egyszerű formák játéka, expresszivitása s a hordozott gondolat csak a közelebbi ismerkedés nyomán bomlik ki, fejti ki hatását. (Gyurkóné Edit)
(Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : szoborlap: Boldogasszony-kő
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1050x1400 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Laskay Gabriella