D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 04-329.jpg
 B é l y e g k é p : https://dka.oszk.hu/003400/003466/04-329_kiskep.jpg
C Í M 
F ő c í m : Ulfilas upsalai Codex Argenteusának egy lapja hasonmásban
B e s o r o l á s i   c í m : Ulfilas upsalai Codex Argenteusának egy lapja hasonmásban
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : (Márk evangeliuma. VII., 3.)
M i n ő s í t ő : részcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S o r s z á m : 1
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2008-04-15
E s e m é n y : beszerezve
I d ő p o n t : 1999-02-04
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : MEK-be került.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : muzeális dokumentum
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Nagy képes világtörténet
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Nagy képes világtörténet CD-ROM
S z e r z ő : Marczali Henrik
M e g j e l e n é s : Budapest : Arcanum, 1998
E r e d e t i   I S B N : 963 85923 0 3
T í p u s : szakkönyv
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Arcanum Adatbázis Kft.
M e g n e v e z é s : OSZK MEK
T É M A 
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Muzeológia, műemlékvédelem
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T é m a k ö r : Könyvtártan, információtudomány
A l t é m a k ö r : Könyv- és írástörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : kódex
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : kéziratos könyv
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : ókor
M i n ő s í t ő : időszak
T á r g y s z ó : Közép-Európa
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : Ulfilas upsalai Codex Argenteusának egy lapja hasonmásban (Márk evangeliuma. VII., 3.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Ulfilas biblia-forditásából.
Thairh iudaieis niba ufta thwahand han duns ni matjand. habandans anafilh thize sinistane. jah af mathla niba daupjand ni mat jand. jah anthar ďst manag tha tei andnemun du haban daupei nins stikle jah aurkje jah ka tile jah ligre: thathroh than fre hun ina thai fareisaieis jah thai bokarjos. duhwe thai siponjos theinai ni gaggand bi thammei ana fulhun thai sinistans. ak un thwahanaim handum matjand hlaif. ďth ďs andhafjands qath (olvasd: kwath) du im. thatei waila praufetida esaďas bi ďzwis thans liutans swe gamelith ďst. so managei wairilom mik sweraith. ďth hair to ďze fairra habaith sik mis. ďth sware mik blotand. laisjandans mr mth ďoh luk rnd (A th körülbelől úgy hangzott, mint ma az angolban.)
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Márk evangeliuma VII. 3-7. (3. Mert a farizeusok és minden) zsidók nem esznek, hanemha gyakran megmossák kezeiket, ebben a régi vén embereknek rendeléseket követvén. 4. És a piaczról is mikor haza mennek, nem esznek míg meg nem mosdanak, és sok egyéb dolgok is vagynak melyeket vettek, hogy megtartsák, mint poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és nyoszolyáknak mosatásokat. 5. Azután megkérdék őtet a farizeusok és az irástudók: "Mi az oka, hogy a te tanítványid nem járnak a vén embereknek rendelések szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret?" 6. Ő pedig felelvén, monda nékik: "Bizony igazán jövendölt Ézsaiás felőletek képmutatók felől, mint meg vagyon írva: E nép csak ajakakkal tisztel engem, az ő szívek pedig távol vagyon én tőlem. 7. Hijába tisztelnek pedig engemet tanitván (oly tudományokat, melyek embereknek parancsolatai).
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nagy képes világtörténet : A rómaiasodó germánok.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 896x1115 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 300 DPI
S z í n : színes
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 8 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : kevéssé tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Gáspár Marcsi
S z e r e p   /   m i n ő s é g : ellenőrzés
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Simon Jennifer