D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : Szobor_20.jpg
C Í M 
F ő c í m : Lackner Kristóf
B e s o r o l á s i   c í m : Lackner Kristóf
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : PA265895
M i n ő s í t ő : eredeti cím
E g y é b   c í m : Szobor 20.
M i n ő s í t ő : alcím
A L K O T Ó 
S z e r e p : fényképész
B e s o r o l á s i   n é v : Oláh
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
N é v v á l t o z a t o k : Lev53
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő 
S z e r e p : szobrász
B e s o r o l á s i   n é v : Csúcs
U t ó n é v : Ferenc
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-02-21
E s e m é n y : létrehozva
I d ő p o n t : 2011-10-26
D á t u m r a   v o n a t k o z ó   m e g j e g y z é s : A kép készítésének időpontja.
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : fénykép
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : Inda fotó
J O G K E Z E L É S 
C r e a t i v e   C o m m o n s   k ó d : Attribution-NoDerivs 2.5
T É M A 
T é m a k ö r : Jogtudomány, bűnözés
A l t é m a k ö r : Tudománytörténet
T é m a k ö r : Utazás, turizmus
A l t é m a k ö r : Magyarországi látnivalók
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Helytörténet, helyismeret
T é m a k ö r : Politika, államigazgatás
A l t é m a k ö r : Politikatörténet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : szobor
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : Lackner Kristóf (1571-1631)
V I A F I d : 333050
M i n ő s í t ő : személynév
T á r g y s z ó : jogász
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : polgármester
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Sopron
G e o N a m e s I d : 3045190
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1971
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : Lackner Kristóf (Sopron, 1571. november 19. - Sopron, 1631. december 29.) polgármester, városbíró, jogtudós, ötvös, író. Fiatalon kitanulta az ötvösséget, ezután a grazi gimnáziumban tanult, majd jogi képzettséget szerzett a padovai egyetemen. Tanulmányai befejeztével visszatért Sopronba, és a város közügyeinek intézésében vett részt, előbb tanácstagként, majd több alkalommal városbíróként. 1613-ban polgármesternek választották, ezután többször betöltötte e tisztséget. A latinul író, német anyanyelvű, de magyarul is jól tudó polgármester szoros kapcsolatban állt a magyar főnemesekkel. A legtöbb művét arisztokrata jóakaróinak (Thurzó György, Náprági Demeter stb.) dedikálta. Munkáiban (Coronae Hungariae emblematica descriptio, Lavingae, 1615; Maiestatis Hungariae Aquila, 1617) az Illésházyék támogatásával trónra került II. Mátyás biztosítékokkal megkötött kormányzatát tekintette példának. II. Mátyástól nemességet is kapott. Több latin nyelvű iskoladrámát is írt, ezeket a soproni diákság előadta. (Forrás: Wikipédia)

Sopron, Lackner Kristóf utca - Az autóbusz pályaudvar sarkánál áll a mészkőből faragott szigorú tekintetű mellszobor. Alkotó: Csúcs Ferenc, Felállítás éve: 1971. (Forrás: szoborlap.hu)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Oláh Ferenc: Nepomuki Szt. János - Szobor 6.
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1024x1365 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 96 DPI
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Rónay Zoltán