D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1882_Page_061_a.jpg
C Í M 
F ő c í m : Papirusz Makara királyné halotti könyvéből
B e s o r o l á s i   c í m : Papirusz Makara királyné halotti könyvéből
E G Y É B   C Í M 
E g y é b   c í m : újonan kiásott múmiák és más egyiptomi régiségek
M i n ő s í t ő : alcím
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
S z e r e p : elektronikus szerkesztő
T e s t ü l e t i   n é v : OSZK MEK
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2011-02-18
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
A   t í p u s   n e v e : metszet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Újság
M e g j e l e n é s : 29. évf. 8. sz. (1882. február 19.)
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Képzőművészet, vizuális művészetek
A l t é m a k ö r : Festészet, grafika
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Régészet
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : múmia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : temetkezés
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyiptológia
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : régészet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : egyiptomiak ókori vallása
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : lelet
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Egyiptom
G e o N a m e s I d : 357994
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : ókori Egyiptom
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
L E Í R Á S 
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az egész egyiptomi világ rítusában legnagyobb szerepet játszott a temetkezési papirusz, és "a halál könyve". Ez utóbbi minden halott számára egy és ugyanaz volt. Összesen 165 fejezetből állott, s imádságokat tartalmazott a meghalt lelkéért. Minden koporsóba szokás volt egy ilyet zárni. A királyok és királynők papiruszát megtoldották azontúl még nehány fejezettel, melyekben az egyénileg ő reájok vonatkozó dolgok, nevezetesen pedig imádságok adattak elő. A papirusz lap, melyet rajzban ez alkalommal bemutatunk, Makara királyné, II. Pinótem király (a XXI-ik dinasztiából) nejének halotti papiruszában az utolsó fejezetet képezi. Magának a királynőnek alakja van rajta föltüntetve oly ruházatban, aminő Mót istenséget illette meg: koronaféle díszítmény a fején, hosszan lelógó ékesség nyakán, s egy lótosz-virág a kezében. Előtte két asztal, gazdagon megrakva a halotti torhoz tartozó étkekkel, - kenyér, bor, tej, gabona, borjúfej, gazellaczomb s virágokkal. Egy élő gazella összekötött lábakkal, s egy élő borjú fekszik a földön, várva, mikor kerül feláldozásukra a sor. Továbbad egy alsóbb rangú pap vagy "akolit" nyújtja az italt. A királyné alakja mögött az ő saját múmiája, tele írva hieroglifekkel, fölül az ő neve ovális gyűrűbe foglalva. Lábai alatt tizenhat függőleges hasábon van előadva az imádság, oly módon, mintha maga a királyné mondaná. Mellette a halottas menet van ábrázolva, útjában a sir felé. A múmiát egy könnyebb fajta csolnakon szállítják, melyet emberek és ökrök vonnak. Zárt helyiségben, valami pad félén fekszik a holttest maga. Anubis, a sakálfejü isten, a halott mellett áll, s jóakaratulag gondozza, Izis és Nepthis istenségek pedig a hajó orrán és kormányán állanak. Egy pap követi hátul italokkal és füstölővel, utána jő a bebalzsamozó, s leghátul három hivatalos halottkisérő, az úgynevezett siratók." (FORRÁS: https://epa.oszk.hu/00000/00030/01459/pdf/01459.pdf)
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Tutanhamon szarkofágjának részlete (i. e. XIV. sz.)
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Nebszeni főpap múmiája és koporsója
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Ptahotpu sírjának egy fala, Szakkarában
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Hothor-Hont-Tau királynő múmiája
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 2848x1816 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 400 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : közepesen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : tuplow