D O K U M E N T U M A Z O N O S Í T Ó 
 F á j l n é v : 1892_Oldal_289_b.jpg
C Í M 
F ő c í m : Dalverseny az 1868-iki debreczeni dalárünnepélyen
B e s o r o l á s i   c í m : Dalverseny az 1868-iki debreczeni dalárünnepélyen
A L K O T Ó 
S z e r e p : rajzoló
B e s o r o l á s i   n é v : Munkácsy
U t ó n é v : Mihály
I n v e r t á l a n d ó   n é v : N
K r o n o l o g i k u s   k i e g é s z í t ő : 1844-1900
V I A F I d : 29801564
K Ö Z R E M Ű K Ö D Ő   T E S T Ü L E T 
S z e r e p : digitalizálta
T e s t ü l e t i   n é v : Arcanum Adatbázis Kft.
S z é k h e l y : Budapest
O r s z á g : Magyarország
D Á T U M 
E s e m é n y : felvéve
I d ő p o n t : 2012-07-01
E s e m é n y : digitalizálva
I d ő p o n t : 2008-09-01
D O K U M E N T U M T Í P U S 
A   t í p u s   n e v e : metszet
A   t í p u s   n e v e : grafika
A   t í p u s   n e v e : újságrészlet
R É S Z G Y Ű J T E M É N Y 
M e g n e v e z é s : Vasárnapi Ujság
E R E D E T I   K I A D V Á N Y ,   O B J E K T U M 
C í m : Vasárnapi Ujság
M e g j e l e n é s : 39. évf. 33. sz. (1892. augusztus 14.)
T e c h n i k a : metszet
T í p u s : hetilap
S Z Á R M A Z Á S I   H E L Y 
M e g n e v e z é s : OSZK EPA
J O G K E Z E L É S 
S z e r z ő i   j o g i   m e g j e g y z é s e k : Nem jogvédett
T É M A 
T é m a k ö r : Ének, zene
A l t é m a k ö r : Ének általában
T é m a k ö r : Történelem, helytörténet
A l t é m a k ö r : Művelődéstörténet
T é m a k ö r : Család, társas kapcsolatok
A l t é m a k ö r : Ünnepek
T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : jelenetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : ünnepség
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : dalárda
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : férfikar
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : jubileum
M i n ő s í t ő : tárgyszó/kulcsszó
T á r g y s z ó : grafika
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : metszetkép
M i n ő s í t ő : műfaj
T á r g y s z ó : illusztráció
M i n ő s í t ő : műfaj
I D Ő - H E L Y   T Á R G Y S Z Ó 
T á r g y s z ó : Debrecen
G e o N a m e s I d : 721472
M i n ő s í t ő : földrajzi hely
T á r g y s z ó : 1868
M i n ő s í t ő : időszak
L E Í R Á S 
K é p a l á í r á s : A Magyar Daláregyesület jubileuma. Dalverseny az 1868-iki debreczeni dalárünnepélyen.
Munkácsy Mihály egykorú rajza.
I s m e r t e t ő   s z ö v e g : "Az országos magyar daláregyesület története szorosan egybefügg hazánk ujabbkori művelődési történetével. Mint oly egyesület, mely minden irányban csak nemzeti czélokat követett s tisztán csak a nemzeti szellem fejlesztésére fordította minden szellemi és anyagi erejét, az ország egyik legmagyarabb egyesületének nevezhető. Keletkezésének ideje ama korszakba esik, mely vérrel és gyásszal van beirva a magyar nemzet történetébe, tudniillik: a szabadságharcz leveretése után következett 50-es évekre. Ekkor keletkeztek hazánkban az első dalegyletek, hogy a művészet jelképes nyilvánulásai mögött, egyedüli s az abszolút hatalom által legkevésbbé megközelíthető menhelyeit képezzék a nemzeti vágyak s a hazafiúi érzület tüze ápolásának. Irodalom, sajtó, költészet, színművészet: mind békóban, lánczra verve feküdt s csak a dalnak szabad szárnya maradt meg, hogy szerte hordja az országban a vigaszt, a reményt, a kitartás termékenyítő magvait. Nagy elismerésre méltó nemzeti czélt szolgáltak akkor a magyar dalegyletek. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 33. sz. (1892. augusztus 14.))
K A P C S O L A T O K 
K a p c s o l ó d ó   d o k u m e n t u m   n e v e : Keleti Gusztáv: Az 1865-iki dalárünnepély a pesti Városligetben
F O R M Á T U M 
A   f o r m á t u m   n e v e : JPEG képállomány
M e t a a d a t   a   d o k u m e n t u m b a n : N
M I N Ő S É G 
L e g j o b b   f o r m á t u m : JPEG képállomány
L e g n a g y o b b   k é p m é r e t : 1870x1513 pixel
L e g j o b b   f e l b o n t á s : 200 DPI
S z í n : szürke
L e g j o b b   s z í n m é l y s é g : 24 BPP
T ö m ö r í t é s   m i n ő s é g e : erősen tömörített
S T Á T U S Z 
A z   a d a t r e k o r d   s t á t u s z a : KÉSZ
F E L D O L G O Z Ó 
S z e r e p   /   m i n ő s é g : katalogizálás
A   f e l d o l g o z ó   n e v e : Fodor János